E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Year 2018, volume XXV.


language  J. Kuncová: Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského III

language  P. Raatikainen: Kim on Causation and Mental Causation

language  M. Hemelík: O původu snů

language  J. Krist: Nietzsche a válka

language  M. Steinhauser Wesserlová: Dva princípy spravodlivosti

language  K. Gkaleas: Republic, Plato’s 7th letter and the concept of Δωριστὶ ζῆν

language  J. Novotný: Ontologická relativita a metadat

language  T. R. Edward: The asymmetry objection to political liberalism: evaluation of a defence

language  V. Kovářová: Problematické části Kuhnovy Struktury vědeckých revolucí

language  O. R. Calle: Beyond Witches, Angels and Unicorns. The Possibility of Expanding Russell’s Existential Analysis

Year 2017, volume XXIV.


language  J. Špeciánová: Komentář k Englišově kritice Jindřicha Zeleného

language  R. G. Soeiro: From the Meaning of Meaning to Radical Hermeneutics

language  M. Hemelík: O rozmanitosti věcí.

language  M. Steinhauser Wesserlová: Poriadok a pravidlá v Hayekovom koncepte slobody

language  T. Frömmel: The Rational Expectations Hypothesis: Theoretical Critique

language  Z. Špiclová: Synestezie a virtuální umění

language  J. Grcic: Justice For Sale

language  L. Novotny, H. Tippelt: Je třeba zkoumat Evropu? K filosofii euroskepticismu

language  M. Doležal: Problémy introspekce

language  P. Tonner: Wittgenstein on forms of life: a short introduction

language  M. Hemelík: O problémech optických

Year 2016, volume XXIII.


language  J. Kuncová: Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského II

language  G. C. Pentzaropoulos: New technologies, the Infoworld, and the need for actionable knowledge

language  J. Paitlová: Vědy jsou věda

language  T. R. Edward: Rawls versus utilitarianism: the subset objection

language  M. Hemelík: O těle a mysli (První český překlad dopisů, které si na jaře roku 1665 vyměnili B. Spinoza a Willem de Blyenbergh.)

language  V. Kovářová: W. W. Bartley: přehodnocení problému demarkace mezi vědou a metafyzikou

language  J. Grcic: Limits of Moral Relativism

language  P. Slováček: Kritika tzv. moderního člověka u Carla Schmitta a její přesahy

language  B. Kurylo: Is the Autonomous Soul Possible? The Role of the State in Regulating the Self in the Thought of Michel Foucault from 1968-1984

language  P. Jedlička: Kritika některých aspektů díla K. R. Poppera ve vztahu k demarkačnímu problému

language  H. Inusah: Impure Infinitism and the Evil Demon Argument

language  M. Hemelík: „Příteli jedinečný …“ (První české překlady dvou dopisů, které napsal B. Spinoza svému příteli Johannu Bouwmeesterovi.)

Year 2015, volume XXII.


language  M. Vacura: Sellarsova koncepce zjevného a vědeckého obrazu

language  J. Veselý: Svět, tajemství, bohočlověk Člověk jako bytost transcendence u Karla Rahnera a Jana Patočky

language  A. Makolkin: Aristotle’s Views on Religion and his Idea of Secularism

language  K. J. Rawat: Instinct and Ego: Nietzsche’s perspective

language  J. Paitlová: Platón, nectnostní sofisté a pravá filosofická rétorika

language  J. Caldwell: A New Conception of Ordinary Objects and the Role of their Identities in Perception

language  L. Benda: K problematice vztahu přírodních a humanitních věd: Brockmanovo pojetí „třetí kultury“ a jeho kritika

language  T. R. Edward: Cartesian dualism and the study of cultural artefacts

language  K. Gkaleas: Aristippus and Xenophon as Plato’s contemporary literary rivals and the role of gymnastikè (γυμναστική)

language  O. Stulík: Sociologická hermeneutika a metafory v sociálně-vědním výzkumu: problém demarkace konkrétního empirického a konkrétního imaginativního pojmu

language  J. Motal: Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce

language  B. Baďurová: Evolution and ethics

language  R. Maialeh: Poroba subjektu a nástroje jeho emancipace

language  O. F. Guerrero: Sexual Desire as an Experience of Alterity

language  Š. Šafářová: Psychofyzický problém v současné psychiatrii: Uplatnění filozofických řešení psychofyzického problému v teoretických konstruktech psychiatrie

language  M. Suojanen: A Direct Object of Perception

language  J. Kerwick: Conservatism vs. Neoconservatism: A Philosophical Analysis

language  S. Dalton: How Beauty Disrupts Space, Time and Thought: Purposiveness Without a Purpose in Kant's Critique of Judgment

Year 2014, volume XXI.


language  I. Hipólito: Godel on the mathematician’s mind and Turing Machine

language  M. Herbermann: The Thorny Path to Eternal Peace

language  J. Kerwick: Against ‘Racisms’: An Invidious Concept Under Fire

language  A. Makolkin: Oscillations Between Barbarism and Civilization

language  O. Pettersson: Political Reluctance: On the Noble Lie in Plato’s Republic

language  Ch. S. Papachristou: Aristotle’s Theory of ‘Sleep and Dreams’ in the light of Modern and Contemporary Experimental Research

language  J. Olšovský: Heideggerův pohyb mimo doménu vůle, mimo sféru metafyziky k naladění ne-chtění

language  M. Vacura: Systém kategorií u stoiků

language  P. Chmelová: Používání experimentu jako vědecké metody ve vědě ekonomické

language  K. Fleissner: O společenských vědách bez identity

language  K. J. Rawat: Introducing Husserl’s Phenomenology from an Aristotelian Point of View

language  F. Weis: Definování areté v Platónově dialogu Menón

language  M. Chalupská: Věda v 21. století: dynamický kognitivní systém

language  H. Inusah: Infinitism and Dispositional Beliefs

language  V. Kyprý: K Rousseauově „teorii společenské smlouvy“ z pohledu antropologicko-nomologického (ve srovnání s antropologicko-nomologickým pohledem na „teorii společenské smlouvy“ Hobbesovu a Lockovu i v jiných srovnáních).

language  P. Procházka: Vliv filosofického myšlení na rozvoj společnosti ve starověku a středověku

language  M. Loužek: Populační teorie Thomase Malthuse

language  R. Burgan: Prečo nie je možné vylepšiť, ale len definitívne nahradiť a prekonať človeka

language  M. D. Bakaoukas: NONEXISTENCE - A comparative-historical analysis of the problem of nonbeing

language  D. Stroukal: Inkorporace metodologického singularismu do metodologie ekonomie

language  M. Hemelík: Dopis o nekonečnu

language  J. Kerwick: Combating Rationalism and ‘Blackism’ in the Thought of Black Conservative George S. Schuyler

Year 2013, volume XX.


language  J. Pavlík: Hume, Masaryk, Brentano: skepticismus vs pravděpodobnost I

language  J. Mynarz: Epistemologie dat v současné vědě

language  J. Melzochová: Homo economicus – překonaný předpoklad?

language  P. Špecián: To the Interpretation of Spontaneous Order

language  J. Kuncová: Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského I

language  J. Štekláč: Post keynesiánská makroekonomická metodologie a její odlišnosti od hlavního proudu ekonomie

language  M. Titze: Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok

language  R. Geffert: Inštitúcie a organizácie vo filozofii a etike - historické inštitucionálne metamorfózy fundamentov

language  V. Štípek: Vzájemný vliv vědecko-technického pokroku a kvality společenského zřízení

language  M. Rastovic: Kant's Understanding of the Imagination in Critique of Pure Reason

language  M. Vacura: Základní struktura Plótínovy metafyziky

language  V. Nováková: O Planckově víře, nejen v soulad vědy s náboženstvím

language  V. Kyprý: Od polovzdělanosti k nevzdělanosti

language  P. Potužák: Hayekova teorie lidské mysli

language  O. Havlíček: Filosofický problém svobodné vůle

language  V. Kyprý: Úvod do dějepisu jako společenské vědy

language  M. Hudík: From Marginal Utility to Revealed Preference

language  Z. Pikhart: Kritické zamyšlení nad metodou zkoumání rakouské školy

language  M. Loužek: Občanská společnost z pohledu pluralisty

language  J. Motal: Jedinečnost v zájmu vědy: hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu

Year 2012, volume XIX.


language  A. Hasan: Plato’s antifeminism: a new dualistic approach

language  I. M. R. Pinheiro: Concerning the Solution to the Liar Paradox

language  I. M. R. Pinheiro: Concerning the Solution to the Russell’s paradox

language  J. Melzochová, T. Vaverka: K Englišově kritice Schopenhauerovy filosofie poznání

language  L. Bernat: Model české demokracie a demokratický řád

language  M. Vacura: Základní struktura stoické metafyziky

language  O. Vadinský: Kognitivní pohled na umělou inteligenci

language  T. Lehtonen: Idealization and exemplification as tools of philosophy

language  L. Pfeifer: Nereálné předpoklady ekonomie hlavního proudu jako podmínka matematizace ekonomie

language  T. Sigmund: Člověk mezi vůlí a determinismem

language  A. Rod: Likertovo škálování

language  R. Burgan: Ako (asi) vzniklo ľudské vedomie (a prečo ním disponujú iba ľudia)

language  R. Burgan: Časopriestorová lokalizácia vesmírnych civilizácií

language  M. Loužek: Společné dobro – realita, nebo fikce?

language  E. Hurych: Plagiát – selhání jednotlivce či přirozený produkt systému?

language  D. Kučera: Myšlenkové potenciály šabatu v hospodářské pospolitosti

language  T. R. Edward: The Dualism of Conceptual Scheme and Undifferentiated Reality

language  R. Burgan: Je biologická evolúcia slabo, stredne alebo silne usmerneným procesom?

language  R. Burgan: Ako a čím sa od seba odlišujú slabo, stredne a silne usmernené procesy

language  O. Kostka: Pojetí přirozeného řádu u Locka a Rothbarda

language  Z. Smutný, V. Řezníček: Příspěvek k současné filosofii a metodologii vědy se zaměřením na inter- a transdisciplinární výzkum

language  D. Simpson: Truth, Perspectivism, and Philosophy

language  B. Novotná Březovská: Filosofie a ekonomie. K dílu Karla Engliše

Year 2011, volume XVIII.


language  J. Pavlík: K Humově filosofii náboženství

language  M. Vacura: Přirozený zákon ve filosofii 20. století a jeho zdroje

language  T. Kunca: Dopis lékaři (1734) od Davida Huma: svědectví o počátcích jeho filosofie a cestě k Traktátu o lidské přirozenosti.

language  M. Vlček: O Platónově cestě od Erota k Logu

language  J. Vaněk: Smích v tematizaci estetiky

language  J. Vaněk: Hra jako fenomén kultury a estetický zážitek

language  V. Kyprý: K antropologicko-ontologické valenci a k antropologicko-ontologickým ambivalencím v pojetí „šifer transcendence“ ve filosofii K. Jasperse z pohledu fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického.

language  T. Vaverka: Teorie poznání Jana Loevensteina

language  V. Kyprý: K pojmu nutnosti a náhodnosti (bytí jsoucího); II. část

language  L. Bernat: Úloha médií ve společenském řádu a demokracii

language  P. Špecián: Weber a Schütz o lidském jednání

language  V. Kyprý: K pojmu nutnosti a náhodnosti (bytí jsoucího); I. část

language  V. Kyprý: K pojmu „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) v Lockově filosofii

language  F. Mazzocchi: The limits of reductionism in biology: what alternatives?

language  V. Nováková: Problémy kauzality ve fyzice i mimo ni Planckovým pohledem

language  P. Špecián: Alfred Schütz – Od Husserla k Rakouské ekonomii

language  M. Füllsack: Firstness - As seen from the perspective of Complexity Research

language  J. Kerwick: ‘Black Conservatism’: The Philosophy of Thomas Sowell

language  P. Janda: Relation between Quality of Pleasure and Quantity of Pleasure in J. S. Mill’s Theory of Utilitarianism

language  R. Burgan: Existuje vôbec jediná časová línia tiahnuca sa priamo až k veľkému tresku?

language  O. Vadinský: Různé pohledy na otázku: Mohou stroje myslet?

language  V. Kyprý: K pojmu „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) v Hobbesově filosofii

language  J. Večerník: Používání matematických metod v ekonomii a ideální společenský řád

language  V. Řezníček: Hayekova kritická reflexe hranic rozumu

Year 2010, volume XVII.


language  M. Vlček: K některým aspektům antického pojetí dějin

language  M. Vacura: Etika Francise Hutchesona

language  P. Janda: Pojetí lidské přirozenosti u Adama Fergusona

language  J. Vaněk: Ošklivost mezi estetikou a etikou

language  K. Urstad, T. Freyr: Philosophy as a Way of Life in Xenophon's Socrates

language  J. Kerwick: An Analysis of Black Heterodox Thought

language  R. Burgan: Sociálna forma pohybu hmoty (a jej hlavné, štruktúrne prvky)

language  T. Vaverka: Brněnská ekonomická škola a mezní užitek

language  P. Špecián: Problematičnost základní teze Humova empirismu

language  A. Dobra: What does Marx mean by the “fetishism of commodities”?

language  J. Vaněk: Obraz a slovo

language  T. Kunca: Humovy ideje filosofie jako vědy a tematizace času

language  K. Pstružina: Několik poznámek k Leninově kritice Empiriokriticismu I

language  M. Bazela: The meaning of life together and inter-relationship in business

language  A. Mutanen: About a logic of measurability

language  A. Dobra: Rawls’ two principles of justice: their adoption by rational self-interested individuals in A Theory of Justice

Year 2009, volume XVI.


language  J. Pavlík: VIS VIVA & VIS MORTUA

language  M. Vacura: Systém kategorií u Aristotela

language  M. Pošvanc: Vlastníctvo ako inherentná súčasť spoločenských vzťahov

language  M. Pošvanc: O niektorých problémoch vzniku apriórnych súvzťažností myslenia a ich riešení prostredníctvom nomotvorného charakteru myslenia

language  G. Chapouthier: Mosaic structures – a working hypothesis for the complexity of living organisms

language  A. Novák: Marxovo pojetí mašinérie

language  A. Dobra: Is the Human Distinguishable from the Animal by being a Rational Animal?

language  M. Veverková: Několik úvah o Hegelově estetice

language  P. Trejbal: Zkoumání neuchopitelnosti informace

language  P. Špecián: Proměny přirozeného světa. Husserl, Patočka a dál?

language  D. Čunek: Principy Darwinovy teorie evoluce v aplikacích umělé inteligence

language  J. Nikel: Organický hybný činiteľ a racionalita konania

language  U. Saint-Mont: Realism and Self-Awareness. Might they be connected?

language  O. R. Calle: Reason and Nature: McDowell, Kant and Peacocke on Perception

language  T. Jelínek: Esej k metodologii ekonomie

language  J. Černý: Nebezpečí kýče

language  V. Řezníček: Platónův Faidros

language  H. Walach, N. von Stillfried, H. Römer: Preestablished Harmony Revisited: Generalised Entanglement is a Modern Version of Preestablished Harmony

language  K. Urstad: Pathos, Pleasure and the Ethical Life in Aristippus

language  A. Makolkin: Aristotelian Cultural Universals and Contemporary Cultural Conflicts

language  A. Saniotis: Human Enhancement Technologies, Transhumanism and Religion

language  S. M. Modell: Aristotelian Train of Thought in BioCosmology

language  P. Tonner: Hegel on the ‘Other’: introducing the concept of recognition in Hegel’s Phenomenology

language  V. Moiseyev: Projective Modal Structures of Plato's Parmenides

Year 2008, volume XV.


language  C. Guja: Biocosmology and Informational Anthropology: Some Common Aspects

language  A. Saniotis: Making Polders: Social Communication, Religion, and the Global Environmental Crisis

language  A. Makolkin: Machiavelli's Roman Nostalgia and his Critique of Christianity

language  J. Nikel: Lesk a bieda konečného riešenia otázky miesta metafyziky v systéme vedenia prostredníctvom logickej analýzy jazyka

language  J. Grcic: The Halo Effect Fallacy

language  P. Winsley: Understanding Perpetua

language  J. Nikel: Základné princípy štrukturálnej analýzy C. Lévi-Straussa

language  F. Marek: K psychologické povaze snu

language  M. Hemelík: De Somnio

language  I. Paholok: Simulácia ako vedecká metóda

language  C. Guja: BioCosmology and Informational Anthropology: Some Common Aspects

language  Xiaoqiang Han: Subjectless Change Revisited

language  J. Langseth: Pragmatism’s Alternative to Foundationalism and Relativism

language  S. Dalton: Beyond Intellectual Blackmail: Foucault and Habermas on Reason, Truth, and Enlightenment

language  P. Tonner: Action and Hamartia in Aristotle’s Poetics

language  S. Gáliková: Outline of a General Ontology for Cousciousness Research

language  V. Halás: Falsification of Popper and Lakatos

language  M. Hemelík: De propagando

language  F. Marek: Psychologie propagandy

language  J. Vallverdú: The False Dilemma: Bayesian vs. Frequentist

language  P. Houdek: Časové preference z pohledu kognitivní neurovědy

language  M. Vích: Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie

language  P. Janda: Teorie totalitarismu ve fašistické Itálii

language  A. Makolkin: BioCosmology as a New Sign and its Possible Meanings

language  R. H. Corrigan: Hiding Behind the Hypothetical: The Unjustifiability of Torture

language  M. Kružík: Nietzsche a dějiny

language  E. Laszlo: A Brief Comment on the Debate over BioCosmology

language  G. Baker: Tracks in the Woods. F.A. Hayek’s Philosophy of History

Year 2007, volume XIV.


language  A. Saniotis: ‘Recombinant Nature’: Transgenics and the Emergence of Hum-animals

language  A. Saniotis: A Reconnaissance of the Cosmos: A Critical Response to Konstantin S. Khroutski’s BioCosmology – Science of the Universal Future

language  K.S. Khroutsky: Arousing a Dispute over BioCosmology. A Reply to Stephen Modell

language  J. Korda: Kauzalita jako metodologický problém ekonomie

language  M. Hemelík: Vize "osobnostní" společnosti

language  F. Marek: Osobnostní společnost (personalismus)

language  L. Drlík: Obrazy tvůrčího myšlení

language  D. Wimmer: The Social Construction of the Life World

Year 2006, volume XIII.


language  Š. Jusko: Nietzsche a otázka dejín

language  M. Hemelík: O „mravnosti přírody“ a „temné svítilně“ lidského ducha

language  S. M. Modell: The Two Arrows of Efficiency: A Commentary on Konstantin S. Khroutski’s BioCosmology – Science of the Universal Future

language  K.S. Khroutsky: BioCosmology – Science of the Universal Future

language  J. Pavlík: Austrian Economics and the Problems of Apriorism

language  S. M. Modell: The Two Arrows of Efficiency: A Commentary on Konstantin S. Khroutski’s BioCosmology – Science of the Universal Future

language  K.S. Khroutsky: BioCosmology – Science of the Universal Future

language  O. Horký: Vědomí, obraznost a svoboda - L’imaginaire Jeana-Paula Sartra

language  M. Hemelík: „A threefold Classis or Rank of Beings“ aneb několik poznámek k jednomu z raně novověkých pokusů o vypracování monistického filosofického postoje

language  P. Bolcha: K univerzálnej použiteľnosti praxeologickej metódy

language  O. J. Kocina: O Magii

language  P. Trejbal: Expanze povrchnosti

language  J. E. Murín: Otázka po nezmyselnom: Wittgensteinova kritika náboženského jazyka

language  M. Vích: Husserlovo pojetí znaku (výrazu) a významu na pozadí lingvistického strukturalismu

language  P. Peleška: Kvantifikace krásy

language  O. Bečev: Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti?

language  J. E. Murín: Was darf ich hoffen? Poznámky ke Kantově Religionsphilosophie

language  J. E. Murín: Ontoteologická koncepcia majstra Eckharta z Hochheimu

language  F. Gierlinger: The Colour-Exclusion Problem

language  R. T. Huber: The Limits of the Multicultural Society

language  V. Gerner: Legitimization of the free market from two aspects: Hayek: Competition as a discovery procedure vs. Coase: The Problem of Social Cost

language  J. Rutt: On Hermeneutics

language  M. Holt: Identity of Human Clones

language  E. Ashley Berry: Property: Past and Present

language  S. Klimes: A Comparative View of Truth

Year 2005, volume XII.


language  Š. Jusko: Nietzsche a štýl vo filozofii

language  Š. Biľo: Imputation and Value in the works of Menger, Böhm-Bawerk and Wieser

language  P. Gočev: Epistemologické problémy neoklasické ekonomie

language  E. Metras: Existentialism Proves Absurdity of Life without God…

language  H. Tippelt: Post-pop. O taoismu, zrušení filosofie a obětním beránkovi

Year 2004, volume XI.


language  H. Tippelt: Filosofie, askeze, rezignace

language  M. Hemelík: Zpráva o další studijní cestě aneb Život a doba filosofa B. Spinozy

language  M. Hemelík: De ente sufficiente

language  M. Hemelík: Determinatio est negatio

language  V. Kyprý: Ekonomický zákon (bytí lidsky jsoucího) a vědecký zákon ekonomický (bytí lidsky jsoucího)

language  J. Pavlík: Dekoherentismus: 4. (a poslední) revoluce ve fyzice ve XX. Století

language  Š. Jusko: Nietzsche a vec myslenia

language  V. Kyprý: Co je integrace? (K filosoficko-antropologickým – antropologicko-ontologickým – pojetím integrace lidského bytí vzhledem ke smyslu lidského bytí a ve vztahu k duchu (post)moderní doby)

language  J. Pavlík: Kantova idea věčného míru a Evropská unie

language  D. Slouková: Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu

language  J. Pavlík: Informace, ontologie, entropie

language  P. Bolcha: Kant - Sartre a späť

language  E. Simpson: Inherent Problems with Thomistic Thought

language  L. Dvořák: Zdravý rozum Thomase Paina

language  O. Hartman: Na okraj Kantovy etiky

language  M. Hudík: Schumpeter a budoucnost kapitalismu

language  M. Vomočil: Kantova kritika důkazů boží existence

language  E. Jousse: The Idea of God in Spinoza's Philosophy

Year 2003, volume X.


language  J. Tleskač: "Nezabiješ!"

language  M. Hemelík: K ohlasům Spinozovy eticko-ontologické soustavy v českém filosofickém myšlení

language  O. Šlapák: Data, informace, znalosti

language  J. Burian: Nesubstanční ontologie, event a objekt/subjekt

language  K. Pstružina: What Does the Science Achieve?

language  K.S. Khroutsky: Bringing Forward the Philosophy of Universal Science: A Cosmist Concept

language  P. Hlačinová: Racionalita a moralita

language  V. Kyprý: Ještě k problematice filosofické antropologie jako antropologické ontologie

language  M. Vlček: K Aristotelovu pojetí logu (Aristotelovo založení "logiky" I.)

language  M. Vlček: ALETHEIA kai LOGOS APOFANTIKOS (Aristotelovo pojetí pravdy IV.)

language  H. Bartoš: Studie k homérskému pojetí lidské psychiky a tělesnosti

language  J. Jirsa: Significance of Substance-God Difference in Spinoza's Ethics I

language  J. Jirsa: What can be answered on the Question about Incentive in Kant?

language  D. Slouková: Souhrnná charakteristika informace a sémiotická role subjektu

language  Z. Švehla: První čtení Kanta

language  M. Černý: Hra

language  J. Ježek: Kde je dobro v informaci?

language  J. Glas: Dobro podle Nicolaie Harmanna

language  O. Vašíček: Subjektivismus

language  P. Bolcha: Objektívna pravdepodobnosť ako DYNAMIS

language  J. Věk: Böhm-Bawerkova teorie subjektivní hodnoty

language  M. Panuška: Možnosti poznání, gnoseologický optimismus a exaktní vědy

language  O. Horký: Kategorický imperativ a myšlení rozporu s instrumentálním rozumem

language  D. Sojka: Scestí filosofické etiky - racionální egoismus

language  P. Bolcha: Medzi samovraždou a existenciou Boha (možno aj so zvieraťom)

language  F. Malý: René Descartes: Meditace o první filosofii

language  M. Vokatý: Hledání objektivní pravdy

language  M. Maloš: F.W.J. Schelling: Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů

language  J. Korbel: Konfrontace proklamovaného liberalismu transformačního procesu a liberální ekonomie v pojetí F. A. Hayeka

Year 2002, volume IX.


language  V. Kyprý: K výročí kritika

language  M. Hemelík: Reeckening van Kanssen

language  A. Hogenová: K problematice celku

language  M. Kejkula: Bernard Bolzano - etika, filosofie, logika

language  K. Pstružina: Scientific Methods as Reference Tools of Mind

language  M. Vlček: ALETHEIA kai NOESIS (Aristotelovo pojetí pravdy III.)

language  M. Vlček: ALETHEIA kai LOGOS (Aristotelovo pojetí pravdy II.)

language  M. Vlček: ALETHEIA kai PROTE FILOSOFIA (Aristotelovo pojetí pravdy I.)

language  V. Kyprý: K pojetí „šifer transcendence“ ve filosofii K. Jasperse z pohledu fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického.

language  K.S. Khroutsky: Epistemology of Civilised Man Diseases

language  M. Vacura: Základní koncepty Aristotelovy a Kantovy etiky

language  M. Tomek: Mezi filosofií a ekonomií ve stopách Karla Engliše

language  R. Jaselský: Vybrané aspekty metodologie věd F.A.Hayeka

language  M. Mlynárik: Smyslové vnímání v Aristotelově spise O duši

language  M. Hovadíková: O podstatě a původu naší kultury

language  J. Havel: Definice pojmů v ekonomii. Příklad peněz

Year 2001, volume VIII.


language  J. Vaněk: Metodologický odkaz Karla Engliše jako český příspěvek k rozvoji liberalismu

language  J. Vaněk: Východiska metodologie vědy u neoliberálního ekonoma Ludwiga von Mises

language  J. Vaněk: Příspěvek k metodologii vědy od Carla Mengera jako významný podnět pro moderní liberalismus

language  V. Kyprý: Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; IV. Kantovo (resp. kantovské) paradigma ve vztahu k paradigmatu dřívější i pozdější klasické novověké filosofie i ve vztahu k její politickoekonomické formě.

language  O. Čapek: Mohou být Lyotardovy „rozepře“ inspirací nové metodologie ve ve společenských vědách?

language  J. Pavlík: On Hayekian ”False Individualism” and its New Sources

language  M. Hemelík: De Somnio Cum Oculis Apertis

language  K.S. Khroutsky: Doctor of Tomorrow - Physician, Psychologist, Philosopher: towards the Cosmist-hippocratic Ethics in Biomedicine

language  O. Čapek: Morální filosofie Adama Smitha

language  A. Hogenová: Parrhesia a filosofie výkonu

language  A. Hogenová: K filosofii výkonu jako důsledku ortotes

language  J. Janata: Conceptual Systems - an Attempt at System Noetics / Discover Yourself

language  A. Hogenová: Jak se prosazovala "Ortotes"?

language  D. Štastný: Je Methodenstreit minulostí?

language  D. Runkles: The Practical Philosophy of T. G. Masaryk

language  P. Hrachovinová: O jinakosti v kontextu myšlení E. Lévinase

language  P. Vlk: Bytí včas

language  P. Očko: Morální zakotveni demokratické společnosti? Otázka priority hodnot ve sporu o liberalismus a komunitarismus

language  M. Hovadíková: Kultura - kouzlo a důsledky rozmanitosti, pouta i křídla lidské bytosti; Umění jako zrcadlo doby

language  M. Karlíček: Absolutní pravda a relativismus ve společenských hodnotách

language  J. Novotný: Člověk, technika a trh

language  J. Novotný: Mlčení řeči

language  R. Komínková: Platonova Ústava

language  T. Novák: Feminismus a společenské vědy

Year 2000, volume VII.


language  A. Woldekiros: Paradoxy civilizace a vztahy mezi lidmi

language  A. Hogenová: K fenomenologii "domova a jinakosti"

language  K. Pstružina: Information Society and its Consequences

language  T. Kunca: A Critique of the "Standard Conception" of Scientific Theories and Scientific Explanation

language  O. Krakovič: Problémy nekonečen od Řecka po moderní matematiku

language  O. Krakovič: Why do I Vote the Normative instead of Positive Economy?

language  K. Pstružina: Do Robots need the Consciousness?

language  R. Boeding: Ideals of Aristotle and Hayek: A Synthesis

language  J. Vaněk: Vztahy mezi odpovědností a svobodou

language  J. Vaněk: Hlavní rysy Hayekova pojetí svobody

language  S. Cope: Jan Huss' Evil God or "Good God!!!???"

language  O. Bohuslav: Retence a návazná problematika

language  M. Svoboda: Několik poznámek k evidenci a důvěře

language  P. Vaculík: Chaos a co je za ním?

language  O. Krakovič: O Eusebia Pamphili Církevních dějinách zpráva, podávající ve skutečnosti obsah a záměry tohoto velkolepého historického díla o deseti knihách

language  O. Krakovič: Poznámky k I. kapitole Philosophie der Arithmetik

language  P. Vaculík: Selhání utopie

language  O. Horký: O kráse

language  O. Horký: O rozdílech a identitách praktických filosofii

language  J. Lžičař: Nástin základů filosofie Barucha Spinozy

language  R. Suma: Od pochybnosti k jistotě aneb komparace metod poznání

language  V. Dohnal: O různosti způsobu výpovědi bytí u Aristotela

language  Z. Švehla: ? Člověk

language  V. Dohnal: Ekonomie a mravní poznáni - oheň a voda nebo dvě strany téže mince.

Year 1999, volume VI.


language  J. Pavlík: About Misinterpretation of Hayek's Theory of Spontaneous Order and their Negative Impacts on the Transformation Programmme in the Czech Republic

language  K. Pstružina: Možné důsledky informační společnosti

language  K. Pstružina: Atlas filosofie vědy

language  J. Dudek: Poznání a neurčitost, základní přístupy a praktické metody

language  R. Adamec: Ekonomická věda a hospodářská politika

language  M. Hampl: Metodologické problémy ekonomie jako nominalistické vědy

language  V. Kyprý: Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; III. Pozdější klasická novověká filosofie v politickoekonomické formě

language  S. Heczko: Postmoderní obrat ve vědě

language  J. Vaněk: K Hayekovu pojetí racionality

language  J. Vaněk: Problém společenských pravidel u F.A. von Hayeka

language  D. Slouková: Jedna z Hayekových cest ke kořenům liberalismu

language  M. Hemelík: De Ente Et Aeternitate

language  L. Benyovszky: Martin Heidegger: Geschichte des Seyns

language  L. Benyovszky: "Dějinnost bytí" a problém počátku

language  J. Pavlík: About the Role of Morality in the Market Systém

language  J. Pavlík: On Market Consequences of post-Communist Immorality

language  J. Pavlík: About the Annihilation of Morality in Communist Theory and Practice

language  M. Šťastný: Obhajoba svobody, demokracie, spravedlnosti a spontánního řádu v díle F. A. Hayeka

language  A. Fiedler: Preference, volba, svoboda a odpovědnost

language  J. Vorlíček: Objektivistická teorie pojmu

language  J. Novotný: Beruška a učení Ayn Randové

language  M. Loužek: Kantova kritika důkazu Boží existence

Year 1998, volume V.


language  M. Hemelík: De repertore entis

language  K. Pstružina: Daimonion nebo Cogitationes?

language  A. Hogenová: K problematice pozadí a figury

Year 1997, volume IV.


language  J. Pavlík: Liberalismus a filosofie

language  A. Hogenová: K problematice "blížení" a blízkého"

language  P. Drulák: Úvahy o postmoderní filosofii vědy

language  V. Šmejkal: Krize newtonovsko-kartezianské vědy

language  J. Pavlík: Predběžné kritické poznámky k doktríně "objektivismu"

Year 1996, volume III.


language  Ch. Bell: The Power of the People

language  T. Bruckner: Bytí

language  V. Kyprý: Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; II. Pozdější klasická novověká filosofie

language  K. Pstružina: A New Way of Science, A New Type of Rationality

language  M. Hemelík: DE FATO HUMANO (Šabatiánstvi a spinozismus - dva fenomény XVII.století)

language  V. Dohnal: Otevřené myšlení a jeho nepřátelé

Year 1995, volume II.


language  K. Pstružina: Civilization versus Culture in the Light of Electronic Networking

language  B. Becker, G. Eckel: On the relationship between Art and Technology in Contemporary Music

language  V. Váňa: K některým teoretickým otázkám problematiky "jáství"

language  K. Pstružina: Czech Culture in the Light of European Culture

language  K. Pstružina: Markétčina láska

language  J. Štěpán: Svět z pohledu počítačů

language  K. Pstružina: Příspěvek k mind-body problému

language  K. Pstružina: REM-Sleep and Hypothesis

language  K. Pstružina: Kognitivní vědy a ontologická diference. Svět snů

language  M. Hemelík: DE BONO, MALO, VIRTUTEQUE (Ke Spinozovu pojetí mravního hodnoceni)

language  V. Kyprý: Ke vztahu existenciálně filosofické koncepce člověka a existenciálně filosofické koncepce hodnot

language  R. Valenčík: Lze vyjádřit specifické prostřednictvím všeobecného?

Year 1994, volume I.


language  J. Fábry: Člověk, Věda a Pokrok

language  J. Fábry: The Man, the Science and the Progress

language  K. Pstružina: Úvaha o filosofii a počítačích

language  K. Pstružina: Úvahy nad Hamletem

language  K. Pstružina: The existential schizophrenia of Hamlet

language  V. Kyprý: Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; I. Raná klasická novověká filosofie

language  S. E. Salmony: Essay on the Relation between Mind and State

language  J. Křemen: Neformální sémantický "procesor" lidského vědomí a formální procesor

language  J. Pavlík: On Patocka's Conception of the "Ideal Genesis"of Language

language  M. Vlček: Aristotelovo pojetí pohybu

language  M. Vlček: Reakce na Parmenidovy závěry o pohybu a Aristotelova koncepce "Fysis"

language  M. Vlček: Aristotelův přístup k problematice pohybu

language  M. Vlček: Nastolení otázky pohybu v řecké filosofii

language  J. Krist: Vůle k moci

language  J. Krist: Zarathustra a věčný návrat stejného

language  V. Váňa: O lidském údělu z pohledu existencialismu

language  J. Krist: Nihilismus (Nietzschovství I.)

language  J. Krist: Hodnoty u F. Nietzscheho

language  M. Hemelík: De Deo

language  M. Hemelík: Mors Immortalis

language  V. Váňa: Problém druhého z etického hlediska

language  V. Váňa: Předpoklady vytvoření a naplňování morálního zákona

language  J. Vaněk: Existuje hospodářská etika v postkomunistické společnosti?

language  J. Vaněk: Symbolové a topologické myšlení

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.