E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

K pojetí „šifer transcendence“ ve filosofii K. Jasperse z pohledu fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického. (2002)


Author: V. Kyprý

Email: vkvk1@volny.cz

Affiliation: Independent researcher, Prague, Czech Republic

Address:
(send mail to the address of the publisher,
we will deliver it to the author)
Katedra filosofie
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

This study follows on my study „About the conception of „ciphers of transcendence“ in K. Jaspers´ philosophy from the point of view of phenomenological ontology and phenomenological anthropology“ (see E-Logos 2002) and demonstrates more closely anthropological and ontological value of the conception of „ciphers of transcendence“ in K. Jaspers´ philosophy from the point of view of phenomenological ontology and phenomenological anthropology but above all demonstrates its anthropological and ontological ambiguities concerning his conception of „ciphers of transcendence“ in relation to transcendence (i. e. essential source of „ciphers of transcendence“ in relation to transcendence, essential statut of „ciphers of transcendence“ in relation to transcendence, „ciphers of transcendence“ in relation to appearances of transcendence, and the world as a „cipher of transcendence“ in relation to the world as an appearance of transcendence) as well as his conception both of „ciphers of transcendence“ in relation to „philosophical belief“ (i. e. „philosophical belief“ as a witness to God as transcendence for a man, „philosophical belief“ as bearing of a man upon God as transcendence, „philosophical belief“ – as a bearing of a man upon God as transcendence – as a source of authentic existence in contrast to non-authentic existence, and „philosophical belief“ and leading a man by God as transcendence) and of „ciphers of transcendence“ in relation to philosophy (i. e. philosophy as philosophical anthropology, philosophical anthropology as anti-ontology, ontology as a false philosophy, and theology as a false philosophy), and ensueing from its inner ambiguity as such; its inner ambiguity namely consists in the fact that it is both (admitted and accented) philosophical anthropology and (non-admitted and hidden) theological ontology.


Abstract (czech):

Tato studie navazuje na studii „K pojetí „šifer transcendence“ ve filosofii K. Jasperse z pohledu fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického“ (viz E-Logos 2002) a ukazuje blíže antropologicko-ontologickou valenci pojetí „šifer transcendence“ ve filosofii K. Jasperse z fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického pohledu, zvláště však její antropologicko-ontologické ambivalence, týkající se pojetí „šifer transcendence“ ve vztahu k transcendenci (tj. bytostného původu „šifer transcendence“ ve vztahu k transcendenci, bytostného statutu „šifer transcendence“ ve vztahu k transcendenci, „šifer transcendence“ ve vztahu k jevům transcendence a světa jako „šifry transcendence“ ve vztahu ke světu jako jevu transcendence) i pojetí „šifer transcendence“ ve vztahu k „filosofické víře“ (tj. „filosofické víry“ jako svědectví člověku o Bohu – transcendenci, „filosofické víry“ jako vztažení člověka k Bohu – transcendenci, „filosofické víry“ – jako vztažení člověka k Bohu – transcendenci – jako zdroje autentické existence oproti existenci neautentické a „filosofické víry“ a vedení člověka Bohem – transcendencí), jakož i „šifer transcendence“ ve vztahu k filosofii (tj. filosofie jako filosofické antropologie, filosofie – antropologie – jako anti-ontologie, ontologie jako nepravé filosofie a teologie jako nepravé filosofie), a vyplývající z její imanentní ambivalentnosti jako takové; její imanentní ambivalentnost totiž tkví v tom, že je jak (přiznanou, zdůrazněnou) filosofickou antropologií, tak (nepřiznanou, utajenou) teologickou ontologií.Download/View: kypry102.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.