E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

K psychologické povaze snu (2008)


Author: F. Marek

Article type: Standard scientific article

Section: Miscellany

Language: language


Abstract (english):

Dreams and dreaming – the phenomenons since time immemorial attendant on the mankind and without intermission arousing enormous interest. Psychologists, psychiatrists, philosophers, but also many occultists deal with this phenomenon. F. Marek in his study wanted put forward no exhaustive explication of human dreaming and dreams. His main aim is modest, but precise and founded on the scientific approach. He is intent on well-arranged clasification of dreams and the criterion of clasifying of dreams is their source and origin. Therefore he distinguishes the dreams of impulses, the emotional dreams, the associative dreams, the perseverating dreams etc. (So called „day-dreams“ he gives up.) In addition he want put forward strictly the rational, non-speculative explication of origin of dreams and what relevance the dreams have in the human mind. It will make him argue against the psychoanalytical approach and estimate critically the ideas of S. Freud.


Abstract (czech):

Sny a snění – fenomén, který od nepaměti provází lidstvo a neustále vzbuzoval a vzbuzuje enormní zájem. Zabývají se jím psychologové, psychiatři, filosofové, ale také představitelé nejrůznějších okultních věd. František Marek nehodlal ve své stati podat všeobsáhlé a vyčerpávající vysvětlení lidského snění a snů. Jeho hlavní cíl je skromnější, ale zároveň preciznější a založený na vědeckém přístupu. Usiluje o přehlednou klasifikaci snů, přičemž kritériem klasifikace je jejich zdroj a původ. Proto rozlišuje sny vzruchové, emocionální, asociační, perseverační atd. (Tzv. snění s otevřenýma očima ponechává zcela stranou.) Kromě toho se pokouší podat přísně racionální, nespekulativní vysvětlení toho, jak sny vznikají a jakou úlohu v lidské psychice hrají. To ho vede k polemice s psychoanalytickým přístupem a ke kritickému ohodnocení myšlenek S. Freuda.Download/View: hemelik_marek_somnio.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.