E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Platónův Faidros (2009)


Author: V. Řezníček

Email: vaclav.reznicek@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: languageAbstract (czech):

Cílem této práce je upozornit na některé problémy týkající se základních hodnot a jejich vnímání a prosazování v dnešní hekticky žijící, hyperkonzumní a globalizované společnosti. Je poukázáno na fakt, že vývoj má nikoliv pouze vzestupnou tendenci, ale že má i tendenci sestupnou. Dále je připomenuta významná role filosofie a to i filosofie antické, která bývá mnohdy mylně považována za „něco již známého, co nemůže ničím překvapit“. Filosofie hodnot ve starém Řecku je představena dílem Platóna, který je jedním z nejvýznamnějších filosofů, a jeho slavným dialogem Faidros. Tomuto dialogu je věnována největší a hlavní část eseje. Dialog Faidros, ve kterém se Platón promlouvající prostřednictvím Sókrata snaží zachytit a definovat podstatu krásna, patří k významným a nesmrtelným dílům světové literatury. Kromě Platónova pohledu na „krásno“ jsou v něm vyloženy základní rysy jeho filosofického systému. Obsah dialogu bývá někdy též označován jako učení o částech duše a idejích. Platón se věnuje také svému vztahu k umění a rétorice, stanovuje základní pravidla rétoriky. Platónova koncepce krásna a umění je založena na objektivně idealistickém vysvětlování světa. Platón je typickým představitelem axiologického objektivismu.Download/View: reznicek09.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.