E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Principy Darwinovy teorie evoluce v aplikacích umělé inteligence (2009)


Author: D. Čunek

Affiliation: VŠE Praha

Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

The goal of this work is to verify the conformity of Darwin’s theory of evolution with models known from Artificial Intelligence. Cellular Automata were chosen as a suitable model, because its purpose is simulation of live. The first question to answer was, where the life comes from. There was found a relation between complexity and order and emergency of life. After initial period of chaos the order emerges in complex systems due to self-organization. This doesn’t show any signs of instability, because it tends to reorganize after it is disorganized. The emergency of species is possible only behind the particular volume of complexity of the system. It was also found, that something like competition is taking place in complex system if there are more species. Another finding is that any modification of the internal rules of complex system may have destructive or degenerative impacts. The last finding is that the necessary condition for evolution is mutations of genetic information. This is the only way for organism to adapt to environment and better compete with others. Mutation is possible due to Natural Selection as it was proposed by Darwin. In case of Cellular Automata this process is simulated by algorithm based strictly on Darwin’s theory of evolution. Unfortunately, all conditions of Darwin’s theory of evolution were fulfilled only in one examined case. This was Cellular Automat known as an Evo Loop of Hiroky Sayama, based on Langton Loops.


Abstract (czech):

Cílem této práce bylo ověřit shodu Darwinovy teorie evoluce oproti modelům známých z umělé inteligence. Jako vhodné modely byly vybrány buněčné automaty, protože jejich smyslem je simulace života. Jako první bylo třeba odpovědět na otázku, odkud život vlastně povstává. V první a druhé kapitole bylo zjištěno, že existuje vztah mezi komplexitou a uspořádáním systému a vznikem života. V komplexních systémech po počáteční fázi chaosu vzniká samoorganizací řád. Tento řád nevykazuje známky nestability, protože po jeho narušení a vzniklém chaosu má systém vůli se znovu uspořádat. V třetí kapitole bylo zjištěno, že k vytvoření druhů dojde až po určité míře komplexity pravidel, na kterých tento řád stojí. Bylo rovněž zjištěno, že vyskytuje-li se v systému více druhů, vedou mezi sebou jistou analogii konkurenčního boje. Rovněž bylo ověřeno, že jakýkoliv zásah do pravidel, na kterých tento systém stojí, může vést k nevratným degenerativním změnám. V poslední čtvrté kapitole bylo zjištěno, že nutnou podmínkou evoluce jsou mutace genetických informací. Jedině tak se může organismus přizpůsobovat měnícím se podmínkám prostředí a lépe obstát v konkurenci. Selekční výběr organismů provádí sama příroda. V případě buněčných automatů je tento proces simulován programem v souladu s Darwinovou teorií evoluce. Poslednímu evolučnímu principu vyhovoval ovšem pouze buněčný automat známý jako „evoluční smyčka“ Hiroki Sayamy, založený na automatu Chrise Langtona.Download/View: cunek09.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.