E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Zkoumání neuchopitelnosti informace (2009)


Author: P. Trejbal

Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

The aim of this paper is to explore intangibility of the concept of information, and consider the consequences which spring from the intangibility. In the introductory part, there is thematised the relation between two different modes of consciousness, which were identified by Bergson in Time and Free Will. The paper analyses the aspects of consciousness that are related to verbal representation, and to discrete, quantitative and formally-analytical way of thinking. In addition, there are also discussed the aspects that corresponds to the qualitative experience of our subjectivity. Analogically with both modes of consciousness, there are deduced two different concepts of time (sequentiality, duration) and also the impenetrable barrier lying between these two viewpoints. Furthermore, there is hypothesized the overcoming of this barrier. The hypothesis considers possibility to distinguish subjectively experienced time by the medium of information. The concept of information is gradually unfolded and is based on the different attitudes of informational theoreticians. More thorough insight into exploration of the nature of information is provided by the fixation of several important assumptions. In addition, there is accented the specific way of occurrence of information, which is at the border of dualism of subject and object and the abovementioned modes of consciousness. Although the aim of the paper is not to coin a new, more accurate definition of information, the enlightenment of many problems and ambiguities is achieved. Consequently, there is a chance to utilise the potential of this concept and its problematic tangibility as a guide to overcome aforesaid dualisms.


Abstract (czech):

Tato práce si klade za úkol prozkoumat neuchopitelnost pojmu informace a zvážit důsledky, které z této neuchopitelnosti plynou. V úvodní části je tematizován vztah dvou odlišných modů vědomí, které Bergson ve svém díle Čas a svoboda identifikoval. Jsou zde rozebrány aspekty vědomí, související na jedné straně se slovní reprezentací a diskrétním, kvantitativním formálně-analytickým způsobem myšlení a na straně druhé aspekty, které odpovídají kvalitativnímu prožitku naší subjektivity. V analogii s oběma mody vědomí jsou dále vyvozeny dvě odlišné koncepce času (následnost, trvání) a také neproniknutelná bariéra, ležící mezi těmito dvěma pohledy. Dále je vyslovena hypotéza o překonání této bariéry, spočívající v možnosti poměrově odlišovat subjektivně prožívaný čas pomocí informace. Pojem informace je zde postupně odhalován na základě různorodých přístupů informačních teoretiků. Fixací některých důležitých předpokladů je pak umožněn hlubší průnik do zkoumání povahy informace, je zde akcentován její specifický způsob výskytu na pomezí dualismů subjektu a objektu a zmíněných dvou modů vědomí. Přestože cílem práce není nalézt novou přesnější definici pojmu informace, dochází k projasnění mnohých problémů a nejasností, z čehož nakonec vyplyne možnost využít potenciál tohoto pojmu a jeho problematické uchopitelnosti jako ukazatel k překonání uvedených dualismů.Download/View: trejbal09.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.