E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Marxovo pojetí mašinérie (2009)


Author: A. Novák

Affiliation: Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Marx’s analysis of machinery anticipates the thoughts of 20. century’s philosophers concerning technology, machines, and the human relation to them. The working process expresses the conversion of the material as well as the human sphere into the process of the machinery, which substitutes the traditionally metaphysical function of “the Being” granting the meaning to each and every single being (some-thing). Supposing that the metaphysical notion of “Being” has to demonstrate a temporal structure, the machinery itself must also indicate a realization of this structure. While Marx’s notion of “Being” in the meaning of “work” is suggesting the main feature of “effectivity”, the analysis of the machinery reveals the character of Power and Hegemony. Thus, Marx’s secularized metaphysics is alluding possible significant semblance to Nietzsche’s basic notion of the Will to Power as the last metaphysical concept of “Being” in western tradition.


Abstract (czech):

Marxova analýza strojové mašinérie předjímá velké úvahy myslitelů 20. století o tématech techniky, stroje a vztahu člověka k nim. Pracovní proces projevující se převodem materiální a lidské sféry do procesu mašinérie strojů substituuje tradiční metafysickou funkci bytí udílejícího významové určení jsoucnu, činíc ho tak (teprve a vůbec) jsoucím. Jestliže metafysicky určený pojem „bytí“ má vykazovat temporální strukturu, pak rovněž mašinérie strojů musí vystupovat jakožto spodobnění této struktury. Protože u Marxe „bytí“ vystupující v podobě „práce“ má významové určení „účinnosti“, ukazuje se při analýze mašinérie strojů mocenský charakter Marxovy sekularizované metafysiky travestované do podoby výrobních vztahů. V tom se ukazuje možná významová paralela s Nietzscheho určením pojmu „bytí“ jakožto „vůle k moci“.Download/View: novak09.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.