E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

O niektorých problémoch vzniku apriórnych súvzťažností myslenia a ich riešení prostredníctvom nomotvorného charakteru myslenia (2009)


Author: M. Pošvanc

Affiliation: Nadácia F. A. Hayeka, Slovakia

Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The basic aim of this paper is to point out to some problems which are, in my opinion, presented in Jan Pavlik´s argumentation about the genesis of apriory relations on thinking. These problems can be revealed by the presentation of his paper concerned with apriory knowledge on “Austrian Economics and the Problems of Apriorism,” and also of his papers concerned with the evolution of conscious human being “On Patocka´s Conception of the „Ideal Genesis “of Language“, “In defense of (not so extreme) apriorism” and others as “On the Spontaneous Emergence of the Norms of Distributive Justice and the Catallactic Rules.“ I will try to find the solution of the stated problems in the works of other authors as Jean Piaget, F.A. Hayek and Karel Pstružina, too. This knowledge will lead me to the statement that thinking has got the nomo-constitutional character which will enable to reconstruct the Pavlik´s argumentation without the stated problems.


Abstract (czech):

Cieľom tejto práce bude poukázať na niektoré problémy, ktoré má podľa môjho názoru argumentácia Jána Pavlíka zameraná na vznik apriórnych súvzťažností myslenia. Tieto problémy sa podarí odhaliť vďaka predstaveniu si Pavlíkových názorov na apriórnosť poznania z jeho práce „Austrian Economics and the Problems of Apriorism,“ ako aj názorov na vznik uvedomelej ľudskej bytosti a jazyka z jeho iných prác, a to „O Patočkovej koncepcii jazyka“, „Na obranu nikoli príliš extrémního apriorizmu,“ a „O spontánnom vzniku noriem distributívnej spravodlivosti a katalaktických pravidiel“. Riešenie problému sa pokúsim nájsť v popise prác autorov, ako sú Jean Piaget, F.A. Hayek a Karel Pstružina. To ma privedie k tvrdeniu, že myslenie má nomotvorný charakter, ktorý umožní nanovo zrekonštruovať Pavlíkovu argumentáciu bez stanovených výhrad.Download/View: posvanc09a.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.