E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Vlastníctvo ako inherentná súčasť spoločenských vzťahov (2009)


Author: M. Pošvanc

Affiliation: Nadácia F. A. Hayeka, Slovakia

Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The private property rights are the basis of every society organization. The property rights are considered to be a sociable construct which is supported by a quiet consensus of men. They were violated many times during the whole history of mankind. The basic question I try to answer in this paper is, if we could consider the ownership principle as an inherent component of the human thinking. The argumentation presented in this paper will try to show that the ownership principle is the inherent part to any mind of human who lives in the society because it is derived from the structure of human actions within the society. This ownership conception personifies itself in the thinking of human being via differentiation of concepts and presuppositions concerned to the actual human action within the society and therefore it becomes an integral part of the human mind.


Abstract (czech):

Vlastnícke práva sú základom každého spoločenského usporiadania. Mnohokrát sú však považované len za spoločenský konštrukt, ktorý je nasledovaný tichým konsenzom. V rámci histórie boli zároveň vlastnícke práva permanentne porušované. Základná otázka, na ktorú sa v tejto práci snažím odpovedať je, či môžeme na základe tohto predsa len tvrdiť, že koncepcia vlastníctva je inherentnou súčasťou myslenia človeka žijúceho v spoločnosti. Argumentácia predstavená v tejto práci sa bude snažiť ukázať, že je, pretože koncepcia vlastníctva je odvodená od štruktúry činov jedincov v rámci spoločenstva. Tým sa táto koncepcia na základe diferenciácie predstáv a predpokladov daných jedincov zosobňuje v ich myslení a následnom konaní a stáva sa ich súčasťou.Download/View: posvanc09b.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.