E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Systém kategorií u Aristotela (2009)


Author: M. Vacura

Email: vacuram@vse.cz

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The text known as Categories is a product of Aristotle's youth and the authenticity of some of its parts is discussed. Despite of it its interpretation presents many difficulties and its understanding is necessary prerequisite to accessing his later texts. This article tries to provide overview of structure of system of categories developed by Aristotle in this work and to point out the most important problems of interpretation and their possible solutions.


Abstract (czech):

Spis nazvaný Kategorie je jedním z textů Aristotelova mládí a autentičnost některých jeho částí je zpochybňována. Přesto se jedná o interpretačně náročný spis, jehož pochopení je předpokladem porozumění jeho pozdějším spisů. Příspěvek se snaží podat přehledný rozbor základního rozvrhu systému kategorií, který Aristotelés v tomto spisu předkládá, poukázat na nejvýznamnější interpretační problémy a jejich možná řešení.Download/View: vacura09.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.