E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Problematičnost základní teze Humova empirismu (2010)


Author: P. Špecián

Email: specian.p@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The article analyzes the basic assumptions of Hume’s empiricism as it is developed in A Treatise of Human Nature and tries to shed light on their dubiousness. There is Hume’s primary thesis explaining the relation between impressions and ideas in the centre of the attention – particularly with respect to the question of possibility of general assertions (which is the same with the question of the status of logic in Hume’s philosophical system), the question of the legitimacy of the distinction between ideas and impressions and the question of difference between the mind and the consciousness. Inspired by the Husserlian critique on Hume and after having further developed these three fundamental questions, the article comes to detection of hidden metaphysical dualistic premises of the system of Treatise which hinder the Humean skepticism to dissolve all conceivable knowledge.


Abstract (czech):

Práce analyzuje základní východiska Humova empirismu rozpracovaného v díle A Treatise of Human Nature a snaží se o zachycení jejich problematičnosti. V centru pozornosti stojí Humova primární teze, která vysvětluje vztah impresí a idejí, a to především ve třech ohledech – těmi jsou otázka možnosti obecných výroků (splývající v jedno s otázkou statusu logiky v Humově filosofickém systému), otázka legitimity odlišení impresí a idejí a otázka diference mezi myslí a vědomím. Práce dospívá na základě inspirace Husserlovou kritikou Huma a rozpracování těchto tří otázek k odhalení skrytých metafyzických dualistických předpokladů systému Treatise, bez nichž vede Humův skepticismus k rozkladu veškerého poznání.Download/View: specian10.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.