E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Brněnská ekonomická škola a mezní užitek (2010)


Author: T. Vaverka

Email: tomaswawy@gmail.com

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

The discussion over the character of economics as an exact science is still vivid. During the 20th century the attempts to establish the solid foundations for the exact economics are to be found by the authors of the Austrian school of economics. The same thought emerges by the Brno school as well where there is an explicit claim on epistemological purification of economics. This article describes the common features of both above mentioned approaches which can be seen particularly in deriving the law of diminishing marginal utility by purely formal methods. Furthermore, on the grounds of this analysis, there are uncovered the general conditions of the possibility to develop economics as an exact science.


Abstract (czech):

Diskuse nad charakterem ekonomie jako exaktní vědy je stále živá. V průběhu 20. století bývají pokusy o exaktní založení ekonomie spojovány s autory Rakouské ekonomické školy. Stejná myšlenka se objevuje také u autorů Brněnské ekonomické školy, kde vystupuje požadavek na noetickou očistu ekonomie. Tento příspěvek popisuje společné rysy obou těchto přístupů, které je možné spatřovat v odvození zákona klesajícího mezního užitku čistě formálními metodami. Na základě této analýzy dále odhaluje obecné podmínky možnosti traktování ekonomie jako exaktní vědy.Download/View: vaverka10.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.