E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Hayekova kritická reflexe hranic rozumu (2011)


Author: V. Řezníček

Email: vaclav.reznicek@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

This document was created after several years of studying the work of an important social-science thinker of the twentieth century Friedrich August von Hayek (is also based on reading some of Hayek´s interpreters and “inspirators“) and was written as the final work of a minor specialization „Philosophy“ at the University of Economics, Prague. The author has researched the topics in several previous works. Devoted to this time he presents a more comprehensive picture that deals with explanation of issues with emphasis on the interrelationship between ideas and phenomena. For clarity, the text is structured into chapters. After a short introduction the author deals with definition of the fundamental (according to Hayek strictly distinguished from each other) concepts, which are spontaneous order and organization. Following chapter notes the origins of constructivist rationalism, more precisely, thinking of René Descartes, the philosopher whom Hayek called “standing at the birth of an unlimited belief in reason.” Another chapter is devoted to David Hume, whose argument Hayek often “enthusiastically quotes” and provides “support” for his anti-rationalist approach. Then, the text focuses on the spontaneous order of society (more accurately, market, especially on the question of justice and liberty) and presents an important Hayek´s concept - dispersed knowledge in society. Finally, the author briefly discusses current use of Hayek's extensive legacy. This paper is primarily focused on the idea that clearly permeates Hayek's work and provides him with a crucial argument for explanation of the phenomena in society, namely the idea of our knowledge limitations. This paper aims on drawing attention to Hayek's thinking through selected topics, which focus on critical reflection boundaries of reason with reference to its significance and implications.


Abstract (czech):

Tento dokument vznikl po několikaletém studiu díla významného společenskovědního myslitele dvacátého století Friedricha Augusta von Hayeka (vychází též z četby jeho interpretů a některých „inspirátorů“) a byl sepsán pro účely závěrečné práce ve vedlejší specializaci Filosofie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Autor se rozebíraným tématům již v několika svých dřívějších statích věnoval. Tentokrát však presentuje ucelenější pohled, jehož cílem je vyložit problematiku s akcentem na vzájemné souvislosti jevů a myšlenek. Pro přehlednost je text strukturován do kapitol. Po krátkém úvodu se věnuje vymezení fundamentálních (Hayekem resolutně od sebe odlišovaných) pojmů, kterými jsou spontánní řád a organizace. Navazuje kapitola upozorňující na počátky konstruktivistického racionalismu, resp. na myšlení René Descarta, Hayekem označovaného za filosofa stojícího u zrodu neomezené víry v rozum. Další kapitola je věnována Davidu Humovi, jehož teze Hayek častokrát „nadšeně cituje“ a který poskytuje „oporu“ jeho anti-racionalistickému přístupu. Poté se text soustředí na spontánní řád trhu (zejména pak na otázku spravedlnosti a svobody) a presentuje Hayekův významný koncept ve společnosti rozptýlených znalostí. Nakonec autor krátce diskutuje dnešní uplatnění Hayekova rozsáhlého odkazu. Předkládaná práce se primárně zaměřuje na ideu, která jednoznačně prostupuje celým Hayekovým dílem a poskytuje mu zcela zásadní argument pro vysvětlování jevů ve společnosti, totiž na ideu omezenosti našeho poznání. Cílem příspěvku je upozornit na Hayekovo myšlení prostřednictvím vybraných témat, přičemž se v případě těchto soustředit na kritickou reflexi hranic rozumu s poukazem na její význam a důsledky.Download/View: reznicek11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.