E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Používání matematických metod v ekonomii a ideální společenský řád (2011)


Author: J. Večerník

Email: jakub.vecernik@vse.cz

Affiliation: Vysoká škola ekonomická v Praze

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

The main aim of the paper is to focus on the use of methods of exact sciences in economics. The author highlights the problems of today's economy caused by economic recession and finds the ideas that affected the current economic thinking. He analyzes the rationalist thinking of the 19th century, which had changed the content of the term "science" and considers the consequences that it should be for future development. Further analysis of influence of economics by exact sciences demonstrates the example of Nobel Prizes laureates in economics. The author realise that some prices have been awarded for the application of mathematical methods that attempt to quantify than a real analysis of human behaviour. In the second part the author examines the possibilities of creating a freer and "fairer" society and the possibilities for scientists in this field. The author analyzes activity of central planners and principles of a liberal order.


Abstract (czech):

Ve své práci se autor zamýšlí nad používáním metod exaktních věd v ekonomii. Upozorňuje na problémy dnešních ekonomik vyvolané hospodářskou recesí a nalézá ideje, jimiž bylo dnešní ekonomické uvažování ovlivněno. Pouští se do analýzy racionalistického myšlení 19. století, které stálo za změnou obsahu výrazu „věda“ a zamýšlí se nad následky, které to pro budoucí vývoj mělo. Dále analyzuje hloubku ovlivnění ekonomie exaktními vědami a svá zjištění demonstruje na příkladu laureátů Nobelových cen za ekonomii. Zjišťuje, že některé ceny byly uděleny spíše za aplikaci matematických metod a pokusů o kvantifikaci, nežli za skutečnou analýzu lidského jednání. V druhé části práce se autor zamýšlí nad možnostmi vytváření svobodnější a „spravedlivější“ společnosti a možnostmi vědců v této oblasti. Analyzuje činnost plánovačů a podstatu liberálního řádu.Download/View: vecernik11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.