E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

K pojmu „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) v Hobbesově filosofii (2011)


Author: V. Kyprý

Email: vkvk1@volny.cz

Affiliation: Independent researcher, Prague, Czech Republic

Address:
(send mail to the address of the publisher,
we will deliver it to the author)
Katedra filosofie
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

This study („On the concept of natural law – of human being – in Hobbes´ philosophy“) is an appendix to my studies on development of the concept of law (of being) in classical modern philosophy. What is the position of natural law (of human being) in Hobbes´ philosophy in development of the concept of law (of being) in classical modern philosophy? If Hobbes´ concept of natural law (of human being) is a concept of moral law (of human being) as Hobbes himself declares does it mean that Hobbes´ concept of natural law (of human being) anticipates e. g. Kant´s concept of moral law (of human being)? There is defined Hobbes´ concept of natural law (of human being) in this study, namely by demonstration of Hobbes´ conception of essential source, (essential) contents, (essential) form, and validity (liability) of natural law (of human being). Natural law (of human being) according to Hobbes may be formulated by the following way: Act in such a way so that you can always keep both your own life and life of other people. As far as to keep both one´s own life and life of other people presupposes to keep peace among people (in human society) if it is possible, and if it is not possible to keep peace among people (in human society) it pressuposes to search for allies for fight angainst enemies, thus far natural law (of human being) according to Hobbes may be formulated by the following way, too: If it is possible act in such a way so that you can always keep peace among people (in human society); if it is not possible to keep peace among people (in human society) search allies for fight against enemies. There is defined Hobbes´ concept of positive civil law (of human being in state and legal social form) in this study, too, namely by demonstration of Hobbes´ conception of essential source, (essential) contents, (essential) form, and validity (liability) of positive civil law (of human being in state and legal social form), as well as of his conception of relation between natural law (of human being) and positive civil law (of human being in state and legal social form). Furthermore, Hobbes´ concept of natural law (of human being) as well as Hobbes´ concept of positive civil law (of human being in state and legal social form) and his conception of relation between natural law (of human being) and positive civil law (of human being in state and legal social form) are scarified. The main points of their scarifiing are as follows: 1. Hobbes´ concept of natural law (of human being) is different from any concept of moral law (of human being) because of not being based on reason of ethical and practical type and (therefore) not having any form of categorical imperativ; it has a form of hypothetical imperativ and it is based on reason of vital and practical type: it means that Hobbes´ concept of natural law (of human being) must be different from any concept of moral law (of human being). (To save always human life is not always the same as to serve always to human being.) 2. Furthermore, natural law (of human being) according to Hobbes is representated by positive civil law (of human being in state and legal social form); however, being representated is here (according to Hobbes) the same as being eliminated: the man as a citizen of state (Commonwealth) is owed only to positive civil laws (of human being in state and legal social form); it means that the man as a citizen of state (Commonwealth) is not (any longer) owed to natural law (of human being) which was eliminated in legal and state form of human society (in human society with the form of state and legality – i.e. of Commonwealth). Hence it follows: if Hobbes´ concept of natural law (of human being) is different from any concept of moral law (of human being) in spite of what Hobbes himself declares then Hobbes´ concept of natural law (of human being) can not anticipace not even Kant´s concept of moral law (of human being). After all hence it follows: this study („On the concept of natural law – of human being – in Hobbes´ philosophy“) which is an appendix to my studies on development of the concept of law (of beeing) in classical modern philosophy shows and proves that the position of natural law (of human being) in Hobbes´ philosophy in develepment of the concept of law (of being) in classical modern philosophy is a position of a concept of law of nature (concerning human being) among other concepts of laws of nature (concerning products of nature); it means that the difference of that concept of law of nature (concerning human being) among other concepts of laws of nature (concerning products of nature) is a diference of their sphere of being: its sphere of being is neither the „world of nature“ as such nor the „world of freedom“ as such but human natural world as the world of human nature.


Abstract (czech):

Tato studie („K pojmu „přirozeného zákona“ – bytí lidsky jsoucího – v Hobbesově filosofii“) je dodatkem k mým studiím o vývoji pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii. Jaké je místo pojmu „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) v Hobbesově filosofii ve vývoji pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii? Jestliže Hobbesův pojem „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) je pojmem mravního zákona (bytí lidsky jsoucího), jak Hobbes sám tvrdí, neznamená to např., že Hobbesův pojem „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) předjímá Kantův pojem mravního zákona (bytí lidsky jsoucího)? V této studii je určen Hobbesův pojem „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího), a to určením Hobbesovy koncepce bytostného zdroje, (obsažné) bytnosti, (bytostné) formy a platnosti (závaznosti) „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího. „Přirozený zákon“ (bytí lidsky jsoucího) podle Hobbese lze formulovat takto: Jednej tak, abys vždy zachoval život svůj i život jiných lidí. Pokud zachovat život svůj i život jiných lidí předpokládá zachovat mír mezi lidmi (v lidské společnosti), je-li to možné, a není-li možné zachovat mír mezi lidmi (v lidské společnosti), předpokládá to hledat spojence k boji proti nepřátelům, potud lze „přirozený zákon“ (bytí lidsky jsoucího) podle Hobbese formulovat takto: Je-li to možné, jednej tak, abys vždy zachoval mír mezi lidmi (v lidské společnosti); není-li možné zachovat mír mezi lidmi (v lidské společnosti), hledej spojence k boji proti nepřátelům. V této studii je určen též Hobbesův pojem (státo-právně) společenského zákona (bytí lidsky jsoucího), a to určením bytostného zdroje, (obsažné) bytnosti, (bytostné) formy a platnosti (závaznosti) (státo-právně) společenského zákona (bytí lidsky jsoucího), jakož i jeho koncepce vztahu mezi „přirozeným zákonem“ (bytí lidsky jsoucího) a (státo-právně) společenským zákonem (bytí lidsky jsoucího). Dále pak Hobbesův pojem „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího), Hobessův pojem (státo-právně) společenského zákona (bytí lidsky jsoucího), jakož i jeho koncepce vztahu mezi „přirozeným zákonem“ (bytí lidsky jsoucího) a (státo-právně) společenským zákonem (bytí lidsky jsoucího), jsou podrobeny kritice. Hlavní body kritiky, jíž jsou podrobeny, jsou tyto: 1. Hobbesův pojem „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) se liší od pojmu mravního zákona (bytí lidsky jsoucího), protože není založen na eticko-praktickém rozumu, a proto nemá formu kategorického imperativu; má formu hypotetického imperativu a je založen na vitálně praktickém rozumu: to znamená, že Hobbesův pojem „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) musí být odlišný od pojmu mravního zákona (bytí lidsky jsoucího). (Zachovat vždy lidský život není vždy totéž co sloužit vždy lidskému bytí.) 2. „Přirozený zákon“ (bytí lidsky jsoucího) podle Hobbese je reprezentován (státo-právně) společenským zákonem (bytí lidsky jsoucího); avšak být reprezentován zde podle Hobbese je totéž co být eliminován: člověk jako občan státu je vázán pouze (státo-právně) společenským zákonem (bytí lidsky jsoucího), člověk jako občan státu tedy není (již) vázán „přirozeným zákonem“ (bytí lidsky jsoucího), jenž ve státo-právní lidské společnosti (v lidské společnosti ve formě státu a práva) byl eliminován. Z toho vyplývá: jestliže Hobbesův pojem „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) není pojmem mravního zákona (bytí lidsky jsoucího), navzdory tomu, co Hobbes sám tvrdí, pak to znamená, že Hobbesův pojem „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) nepředjímá ani Kantův pojem mravního zákona (bytí lidsky jsoucího). Konec konců odtud vyplývá: tato studie („K pojmu „přirozeného zákona“ – bytí lidsky jsoucího – v Hobbesově filosofii“), jež je dodatkem k mým studiím o vývoji pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii, ukazuje a dokazuje, že místo pojmu „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) v Hobbesově filosofii ve vývoji pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii je místem jednoho pojmu přírodního zákona (bytí lidsky jsoucího) mezi jinými pojmy přírodního zákona (bytí přírodního jsoucího); to znamená, že rozdíl tohoto pojmu přírodního zákona (bytí lidsky jsoucího) mezi jinými pojmy přírodního zákona (bytí přírodního jsoucího) je rozdílem jejich bytné sféry: jeho bytnou sférou není ani „svět přírody“ jako takový ani „svět svobody“ jako takový, nýbrž lidský přírodní svět, resp. svět lidské přírody.Download/View: kypry11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.