E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Ošklivost mezi estetikou a etikou (2010)


Author: J. Vaněk

Email: jiri.vanek@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Miscellany

Language: language


Abstract (english):

This essay explains the problems with the definition of ugliness as one of the basic aesthetic categories. Here, it is conceived as a deformation of the „right form“ of species appearance of objects, whereas the „right form“ is not understood as one model, but rather as a dimension. By providing examples from the history of philosophy and visual arts (Neo-Platonism, Michelangelo, modern spiritual art), the necessity to understand ugliness in the wider referential frames is shown. It is also shown in what manner the comparison participates in the final judgment.


Abstract (czech):

Studie se zabývá tématem ošklivosti, jež je jednou ze základních estetických kategorií. Pojímá ji jako porušení „správné podoby“ druhové formy objektů, přičemž pojem správné podoby neváže k jedinému etalonu. S využitím příkladů z dějin filosofie a výtvarné kultury (neoplatonismu, Michelangelovy tvorby, moderního spirituálního umění) pokazuje k tomu, jak je hodnocení vázáno k širším referenčním rámcům, v nichž se promítá souvislost estetické a etické dimenze fenoménu ošklivosti. Dokládá také, jak se na výsledném hodnocení podílí srovnávání.Download/View: vanek10b.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.