E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

K některým aspektům antického pojetí dějin (2010)


Author: M. Vlček

Email: miroslav.vlcek@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Presented study tries to map most important conceptions of history in Antics. It’s already found in Greek mythology, in Hesiod, who comes as the first with concept of continually descending ages of humanity. This conception can be found later in Plato, especially in his conception of constitutions. It can be found in Poseidonius of Apameia, philosopher of the second phase of stoicism, who later influenced roman spirituality which perceives history as descent.


Abstract (czech):

Předkládaná studie se pokouší zmapovat rozhodující mezníky antického pojetí dějin. Kořeny tohoto nacházíme již v řecké mytologii, u Hesioda, jenž přichází jako první s tzv. koncepcí postupně upadajících věků lidstva. Tato koncepce je lokalisovatelná posléze u Platona, zejména pak v jeho koncepci ústav. Najdeme jej u vrcholného představitele druhé etapy stoicismu, Poseidonia z Apameie, který následně ovlivní římskou spiritualitu s jejím vnímáním dějin coby úpadku. Vedle této linie pak studie sleduje ještě linii tzv. cyklického pojetí dějin, která má zřejmě kořeny v mytologické tradici a je následně zpracovávána presokratovskou filosofií (Herakleitos z Efesu), najdeme ji u Platona, ale zejména pak u „pilíře“ stoy Chrysippa ze Soloi, Poseidonia a následně se pak stane součástí římského myšlení. Do jakéhosi kontrapunktu pak studie, alespoň v náznaku, staví tzv. lineární pojetí dějin vlastní židovsko-křesťanské tradici a vrcholně zpracované Augustinem Aureliem.Download/View: vlcek10.pdf

Next issue

Next issue will be published in December 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.