E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Různé pohledy na otázku: Mohou stroje myslet? (2011)


Author: O. Vadinský

Email: ondrej.vadinsky@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

This paper deals with the question, whether machines can think. Changes in thematisation of the question by several philosophers and scientists such as Cartesian dualism, Turing test, Searle's Chinese room argument, artificial neural networks of the Curchlands and Rapaport's abstraction and implementation and syntactic semantics are followed. The paper then shows what are the differences and similarities of such thematisations. Then it asks what is the nature of the relation between thought and its manifestation, which is the cornerstone of the Turing test. Furthermore the paper accents the need of combining suitable distinctive capacities with appropriate complexity to reach adequate analogy in the Chinese room argument. In the end the paper deals with relationship among duplication, abstraction and implementation of thought.


Abstract (czech):

Tato práce se zabývá otázkou, zda mohou stroje myslet. Sleduje tedy proměny její tematizace u~vybraných filosofů a myslitelů, jimiž jsou: Descartův dualizmus, Turingův test, Searlův čínský pokoj, umělé neuronové sítě manželů Churchlandových a Rapaportova abstrakce a implementace a syntaktická sémantika. Poté, co ukáže, jak se tyto tematizace liší a v~čem se naopak shodují, ptá se práce po povaze vztahu mezi myšlením a jeho projevy, který je ústřední pro oprávněnost Turingova testu. Dále práce akcentuje nutnost kombinace vhodné rozlišovací schopnosti s~reprezentativní mírou komplexity pro adekvátnost myšlenkového experimentu s čínským pokojem. Konečně se práce také zabývá vztahy mezi duplikací, abstrakcí a implementací fenoménu myšlení.Download/View: vadinsky11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.