E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Existuje vôbec jediná časová línia tiahnuca sa priamo až k veľkému tresku? (2011)


Author: R. Burgan

Email: robbyburgan@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia

Address:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The first part of this Thesis entitled the „Time“ refers, based on a known script by St. Aurelius Augustine the „Confessions“, to main issues faced in connection with determination of time and its reality, non-continuous nature, measurability etc. The second part of the Thesis entitled „The Big Bang“ refers to variety of definitions of this much specific event to be considered as the beginning of everything which we examine and which accompanies us in our life; first those events of traditional nature where the Big Bang is perceived as the exploding singularity and the White Hole and then also those with a shorter history where the Big Bang ceases to be considered as the absolute beginning of the Universe and becomes to be perceived as a repeated physical phenomenon or process. Finally, the third part of the Thesis entitled the „Time and Big Bang“ offers a discussion on suitability of using the presentist or eternalist concept of time, establishing the relationship between the global time of our Universe and the Big Bang and at the same time it si shown that the entire polemics between supporters of presentist or eternalist concept of time is in fact based on a common mistake – the failure to distinguish between the ontological and semantic realism.


Abstract (czech):

V prvej časti príspevku s názvom Čas sa najprv na základe známeho textu Aurélia Augustína Vyznania vymedzujú hlavné problémy spojené s určovaním času, jeho reálnosťou, pretržitosťou, merateľnosťou atď. V druhej časti s názvom Veľký tresk sa uvádzajú rôzne vymedzenia tejto veľmi špecifickej udalosti, ktorá by mala byť počiatkom všetkého, čo skúmame a čím žijeme; najprv tie tradičné, kedy sa veľký tresk chápe ako explodujúca singularita a biela diera, a potom aj tie novšie, kedy prestáva byť absolútnym počiatkom vesmíru a stáva sa opakujúcim fyzikálnym javom alebo procesom. Napokon v tretej časti s názvom Čas a veľký tresk sa v rámci diskusie o vhodnosti prezentistickej či eternalistickej (dynamickej či statickej) koncepcie času dáva veľký tresk do vzťahu s hypotetickým globálnym časom nášho vesmíru a zároveň sa ukazuje, že celá polemika medzi zástancami prezentistickej a eternalistickej koncepcie času je de facto založená na bežnej chybe – na nerozlišovaní medzi ontologickým a sémantickým realizmom.Download/View: burgan11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.