E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Alfred Schütz – Od Husserla k Rakouské ekonomii (2011)


Author: P. Špecián

Email: specian.p@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The article recapitulates the basic foundations of the thoughts of Alfred Schütz who tries to synthesize the approaches of Edmund Husserl and Max Weber in the field of the methodology of the social sciences. Although Schütz follows Husserlian phenomenological approach very closely in the early period of his work, it is already possible to see a specific emphasis on empirical character of any scientific investigation. This emphasis is inspired by the Weberian arguments and opposes the opinion of another from Schütz’s great teachers - Ludwig von Mises. The article gradually analyses the key features of Schütz’s own method and shows the fundamental importance of typification and anonymisation in our everyday as well as scientific knowledge of the world we live in. Schütz arrives from the phenomenological starting points to the problematic of Weber’s ideal types and at the end on the ground of Austrian economics represented by von Mises where he tries to modify some of Mises’ unattainable thoughts regarding the fundamental division between theoretical and historical branches of social science.


Abstract (czech):

Článek rekapituluje ideová východiska Alfreda Schütze, který se na půdě metodologie společenských věd snaží o syntézu příspěvků Edmunda Husserla a Maxe Webera. Přestože v raném období Schütz blízce následuje Husserlův fenomenologický přístup, projevuje se již zde v první řadě důraz na empirický charakter zkoumání, který navazuje na weberovskou linii argumentace a staví se i proti názorům dalšího ze Schützových velkých učitelů, Ludwiga von Misese. Článek postupně analyzuje klíčové znaky Schützovy vlastní metody a ukazuje klíčové postavení, které hraje při našem vědeckém i každodenním rozumění světu, v němž žijeme, typizace a anonymizace. Z fenomenologických východisek se tak dostáváme k problematice Weberových ideálních typů a v závěru i na půdu Rakouské ekonomie reprezentované von Misesem, jehož některá neudržitelná východiska se Schütz snaží modifikovat.Download/View: specian11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.