E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Problémy kauzality ve fyzice i mimo ni Planckovým pohledem (2011)


Author: V. Nováková

Email: veronika@ntc.zcu.cz

Affiliation: Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Czech Republic

Address:
Západočeská univerzita v Plzni
Nové technologie - výzkumné centrum
Univerzitní 8
306 14 Plzeň


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

Is everything what is happening or existing in the world determined by a causal relation and every process in nature as well as in spiritual life is thus based on given laws or is there –at least to a certain degree – coincidence, self-will or freedom? Physicists have allways dealt with such and similar questions, which are in their principle related to the problem of validity of the causality law, or – in general – determinism or indeterminism. In Max Planck times, these questions were often discussed in natural sciences and Planck himself presented various lectures on this topic. He illustrates the problem with many fictive cases as well as concrete examples and handles it in a rather amenable way. This paper deals with Planck’s view on the the law of causality, with the position of causality in physics in general (which draws the attention to the idea of „physical world-view/physikalische Weltbild“) as well as with the possible extent of compatibility between the law of causality and human freedom. Planck’s constant polemics with positivism and the followers of indeterminism is thus implicitly present in my argumentation.


Abstract (czech):

Je vše, co se ve světě nějak děje či existuje, resp. každá jednotlivá událost, podmíněna příčinným vztahem a procesy v přírodě a v duchovním životě tedy probíhají na základě daných zákonů, anebo alespoň v určité míře vládne náhoda, svévole či svoboda? Těmito a veškerými jim podobnými otázkami, vztahujícími se svou podstatou k otázce platnosti zákonu kauzality, potažmo determinismu či indeterminismu, se filozofové zabývali v podstatě odjakživa a filozofie vědy se jimi zabývá dodnes. V Plackově době pak představovaly zvláště v exaktních přírodních vědách velmi diskutovaný problém a sám Max Planck na toto téma přednesl několik přenášek, kde se velmi přístupným způsobem snaží dané problémy rozebírat na základě mnohých smýšlených situací i konkrétních případů. Příspěvek se zabývá Planckovým pohledem na zákon kauzality obecně, postavením pojmu kauzality přímo ve fyzice, v rámci které je nutné osvětlit pojem „fyzikální světoobraz“, současně pak na možnou míru slučitelnosti zákona kauzality se svobodnou lidskou vůlí. Celým příspěvkem pak nutně prolíná neustálá Planckova polemika s pozitivismem a přívrženci indeterminismu.Download/View: novakova11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.