E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Weber a Schütz o lidském jednání (2011)


Author: P. Špecián

Email: specian.p@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The article approaches the methodological component of the theory of human action which was developed in the frame of Weber’s sociology of Verstehen and further transformed in the phenomenological sociology of Alfred Schütz. The central problem of the analysis is how both authors try to solve the problem of interpretation of action from the point of view of the (scientific) observer and the agent himself. Although his effort to stay in touch with the psychological reality of action is obvious, it seems that Weber always readily takes the position of scientific observer. Schütz tries to develop a sounder foundation of the Weberian approach and shows how the point of view of a disinterested observer emerges from the paramount (naďve) reality of the Lebenswelt. Both authors discuss the question of rationality in action and conclude that the rationality (defined through logical consistency and empirical efficiency of action) is not a feature of “real-life” action as much as a norm for scientific description and scientific process itself. The present argument is developed on a background of the contemplation of the notion of rationality in contemporary economic theory and of the role of introspection.


Abstract (czech):

Práce se zabývá metodologickou stránkou teorie lidského jednání, která vznikla v rámci Weberovy rozumějící sociologie a byla dále transformována ve fenomenologické sociologii Alfreda Schütze. Analýza se zaměřuje především na to, jakým způsobem se oba myslitelé pokusili vyřešit problém interpretace lidského jednání ze strany (vědeckého) pozorovatele a samotného aktéra. Ukazuje se, že Weber stojí i přes snahu zůstat v kontaktu s psychologickou realitou jednání vždy již na pozici vědeckého pozorovatele. Schütz usiluje o důkladnější založení weberiánského postoje a ukazuje, jakým způsobem stanovisko nezaujatého pozorovatele vystupuje z bezprostředně („naivně“) prožívané reality přirozeného světa. Oba myslitelé diskutují otázku racionality jednání a v závěru dospívají k přesvědčení, že racionalita (chápaná jako logická konzistence a empirická efektivita jednání) není ani tak charakteristikou, která by připadala „reálnému“ jednání, ale spíše normou vědeckého popisu a vědeckého postupu. Argumentace je rozvinuta v rámci úvahy o chápání racionality v současné ekonomické teorii a roli introspekce.Download/View: specian11a.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.