E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

O Platónově cestě od Erota k Logu (2011)


Author: M. Vlček

Email: miroslav.vlcek@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The intention of presented study is providing an overview of development of one of key themes of Plato's philosophy - problem of a soul and its immortality that also plays important ontological and noetic role. Study contains not only reflection of Plato's philosophy, but also opinions of his predecessors who influenced him. Focus is on traditional Homeric view, especially to Orphism and its philosophical reflection in pre-Socratic philosophy. This study is intended as the first part of larger study, focused on genesis of Plato's noetic, and understood as journey from those conceptions whose common denominator is theory of remembrance to more rational late Plato's theory. Presented study follows fundamental starting point of his noetic especially in its early manifestation.


Abstract (czech):

Záměrem předkládané studie bylo zmapování vývoje jednoho z klíčových témat Platónovy filosofie, problematiky duše, resp. její nesmrtelnosti, která hraje v rámci Platónova vyvíjejícího se konceptu zásadní roli v oblasti ontologické a noetické. Součástí studie není jen reflexe Platónova, ale rovněž názory jeho předchůdců, z nichž tak či onak čerpá. Pozornost je věnována tradiční homérské představě, zejména pak orfismu a jeho filosofickému uchopení v předsokratovské filosofii. Studie je první částí studie obsáhlejší, která se chce věnovat genesi Platónovy noetiky, kterou jsme uchopili jako cestu od konceptů, jejichž společným jmenovatelem je teorie rozpomínání, k racionálněji založené koncepci vrcholné. Právě předkládanou studií je sledováno základní východisko jeho noetiky, zejména jejích prvních podob.Download/View: vlcek11.pdf

Next issue

Next issue will be published in December 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.