E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Přirozený zákon ve filosofii 20. století a jeho zdroje (2011)


Author: M. Vacura

Email: vacuram@vse.cz

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Natural law is one of the most important ideas that form foundations of European philosophical, ethical and legal thought. Presented article provides exposition of development of idea of natural law in philosophical thought with emphasis on its key moments and textual explications of its most important theses that foreshadowed understanding of this concept in history. The purpose of this article is not detailed inquiry into one of the stages of its development or into thought of some of important authors, but to provide concise picture of its development as whole. The article starts with description of sources of natural law idea at pre-Socratic, following with Plato and Aristotle. The next part describes scholastic approach to natural law idea in works of T. Aquinas and Suarez. Then the focus of the article turns to Grotius, Pufendorf and Hobbes, and proceeds to short description theoretically opposite tradition of positivism represented by Bentham, Austin and their followers. The last part of text provides short description of natural law debate in works of the most important authors of twentieth century.


Abstract (czech):

Přirozený zákon je jednou z nejvýznamnějších idejí, která stojí v základech evropského filosofického, etického a právního myšlení. Předložený článek podává stručnou expozici vývoje ideje přirozeného zákona ve filosofickém myšlení s důrazem na jeho klíčové momenty a vyjádření nosných tezí, které předurčily rozumění tomuto pojmu v následujících obdobích. Jeho cílem není detailní probádání některé z jednotlivých etap či některého z autorů, ale naopak podat souhrnný a přehledný obraz vývoje této ideje. Východiskem je zde stručné načrtnutí hlavních zdrojů ideje přirozeného zákona v antice, počínaje předsokratiky, následně u Platóna a Aristotela a představením hlavních rysů stoické koncepce. Další část je věnovaná scholastickému uchopení problematiky přirozeného zákona u T. Akvinského a Suaréze. Následuje přiblížení novověkých úvah u Grotia, Pufendorfa a Hobbese. Tito teoretici jsou následně kontrastováni s průřezovým přehledem myšlení positivně právního u Benthama, Austina a jejich pokračovatelů, neboť i vývoj positivistického myšlení výrazně přispěl k zformování moderní teorie přirozeného zákona, které stojí explicitně v opozici k němu. Text uzavírá přiblížení stavu přirozenoprávní diskuse u nejvýznamnějších autorů 20. století.Download/View: vacura11b.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.