E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

K Humově filosofii náboženství (2011)


Author: J. Pavlík

Email: jan.pavlik@vse.cz

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

After presenting a psychological portrait of David Hume on the background of the 18th century’s cultural history, the author develops the following theses: I. The sense and target of all Hume’s philosophical reasoning (especially of his rejection of the ontological status of the categories of substance and cause as well as of his theory of moral sentiments) consisted in preparing the ground for a skeptical destruction of all statements concerning the being and nature of God and for substantiating the conception according to which man can live morally without being anchored in religious transcendence. II. All strongly inconsistent parts of Hume’s philosophy are unified by Hume’s (usually clandestine) effort to uproot religion; it is just this point of „synthesis“ which enables us to grasp the meaning of them – and of the otherwise ungraspable inner unity of Hume’s philosophy. III. The rejection of the ontological status of the category of substance (as treated in the context with the problem of the teleological argument for God’s existence) results necessarily in Hume’s anticipatory outline of the principal ideas of an evolutionary approach and theory of self-organization, which in all likelihood directly influenced the conceptions of Charles Darwin.


Abstract (czech):

Poté, co je ve studii podán obraz Humovy osobnosti na pozadí jeho doby, jsou v ní rozvíjeny následující teze: I. Smyslem a cílem veškerého Humova filosofování (zejména jeho popření ontologického statusu kategorií substance a kauzality a jeho teorie mravních citů) je připravit půdu pro skeptickou destrukci veškerých tvrzení týkajících se existence a přirozenosti Boží a pro zdůvodnění pojetí, v souladu s nímž může člověk žít mravně bezúhonným životem i bez jakékoliv opory v náboženském transcendentnu. II. Všechny silně nekonsistentní momenty Humovy filosofie jsou sjednoceny (obvykle perfidně utajovaným) účelem, jímž je vyvrátit náboženství z kořene; právě z onoho vrcholného bodu „syntézy“ lze uchopit jejich smysl a – zároveň také jinak neuchopitelnou jednotu Humovy filosofie. III. Popření ontologického statutu kategorie substance traktované v kontextu řešení problematiky teleologického důkazu Boží existence, rezultuje u Huma (takřka s železnou logikou) v anticipační nástin fundamentálních myšlenek evolučního přístupu a teorie samoorganizace, které s velkou pravděpodobností přímo ovlivnily pojetí Charlese Darwina.Download/View: pavlik11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.