E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Příspěvek k současné filosofii a metodologii vědy se zaměřením na inter- a transdisciplinární výzkum (2012)


Author: Z. Smutný, V. Řezníček

Email: zdenek.smutny@vse.cz, reznicek.vaclav@gmail.com

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The contribution points to the current position (role) of transdisciplinary approach in science, which highlights the need, importance and reason for inter- and transdisciplinary collaboration across the humanities and natural sciences. The interpretation is based on fundamental ideological foundations of philosophy and methodology of science and puts the issue into a broader computerization context, or so-called information society, which creates new (virtual) worlds (as products of a constructive type of rationality). Described development in science entails a change of approach to education. The foreground is now (again) the question of multidisciplinary educated man.


Abstract (czech):

Příspěvek poukazuje na současnou pozici (roli) transdisciplinárního přístupu ve vědě, kdy upozorňuje na potřebu, důvody a význam inter- a transdisciplinární spolupráce napříč humanitními i přírodními vědami. Výklad se opírá o zásadní ideové fundamenty filosofie a metodologie vědy a zasazuje problematiku do širšího kontextu informatizace, respektive takzvané informační společnosti, která vytváří nové (virtuální) světy (jako produkty konstruktivního typu racionality). Dále je představen obecný postup při výzkumu nových fenoménů stavějících na transdisciplinární platformě. Popsaný vývoj v oblasti vědy s sebou nese také změnu přístupu ke vzdělanosti (potřebu změny). Do popředí se v současné době (opět) dostává otázka multioborově vzdělaného člověka.Download/View: smutny12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.