E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Ako a čím sa od seba odlišujú slabo, stredne a silne usmernené procesy (2012)


Author: R. Burgan

Email: robbyburgan@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia

Address:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The following Paper attempts to justify the determination of three types of processes in the Universe being observed - the weakly, medium and strongly directed processes, the determination of which is based upon various extent of autonomy of their structural elements and various extent or intensity of laws by which these are directed or controlled. Individual and particular processes are in fact identical with individual and particular systems through which or in which and by which these are fully implemented having thus always and everywhere their own substantial content. Based upon these factors we determine weakly directed processes within an inanimate nature with weakly determined elements or autonomous structural elements, and medium directed processes of a living nature with much more extensive and determined and autonomous structural elements in a form of living cells and gradually growing and improving organisms and classes of organisms, and finally strongly directed processes of so called social nature or human society consisting of people as its basic or structural elements and also of technical or civilization “cover” generated by them that are - similarly as living processes and systems - directed and controlled by ever increasing number of specific scientific laws and principles or “rules”.


Abstract (czech):

V nasledujúcom príspevku sa snažíme zdôvodniť vyčlenenie troch typov procesov v pozorovanom vesmíre – procesov slabo, stredne a silne usmernených, a to na základe rôznej miery autonómnosti ich štruktúrnych prvkov a rôznej miery či intenzity zákonov, ktorými sú usmerňované alebo riadené. Individuálne a konkrétne procesy sú tak v podstate totožné s individuálnymi a konkrétnymi systémami, cez ktoré, v ktorých a prostredníctvom ktorých sa úplne realizujú, disponujúc tak vždy a všade vlastným substanciálnym obsahom. Na tomto základe potom vyčleňujeme slabo usmernené procesy v neživej prírode s málo vyčlenenými alebo autonómnymi štruktúrnymi prvkami, stredne usmernené procesy živej prírody s oveľa väčšími, vyčlenenejšími a autonómnejšími štruktúrnymi prvkami vo forme živých buniek a postupne rastúcich a zdokonaľujúcich sa organizmov a tried organizmov a nakoniec silne usmernené procesy tzv. sociálnej prírody alebo ľudskej spoločnosti, pozostávajúcej z ľudí ako svojich základných alebo štruktúrnych prvkov a tiež z nimi generovaného technického a/lebo civilizačného „obalu“, ktoré sú podobne ako živé procesy a systémy usmerňované a riadené čoraz väčším počtom pre nich špecifických vedeckých zákonov, princípov alebo „pravidiel“.Download/View: burgan12a.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.