E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Je biologická evolúcia slabo, stredne alebo silne usmerneným procesom? (2012)


Author: R. Burgan

Email: robbyburgan@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia

Address:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The following Paper attempts to discuss whether the biological evolution is an autonomous and peculiar process sui generis, i.e. of its respective type with own specific biological laws with clearly separable and explicit line from less progressive organisms up to ever more progressive ones, or whether it is only secondary strongly stochastic or even totaly contingent process that is not determined by any specific biological laws or “rules“ having no clearly separable and explicit line from less progressive organisms up to ever more progressive ones, and in the event it would be repeated under significantly unchanged reproduction conditions then it would proceed in a completely different way with completely different continuous results. Based upon numerous national and foreign evolution-biological literature we came to a conclusion that the supporters of the first standpoint seem to be closer to truth as they consider the biological evolution to be a medium directed process with its own structural elements and dynamic laws and ever progressive „units“ however the process without existence of conscious direction is not so strongly directed as it is in case of subsequent social developmental process having its own elements and laws or “rules“.


Abstract (czech):

V nasledujúcom článku diskutujeme o tom, či je biologická evolúcia autonómnym a svojbytným procesom sui generis, t. j. svojho druhu, s vlastnými špecifickými biologickými zákonmi, s jednoznačne vyčleniteľnou a zreteľnou líniou od menej progresívnych organizmov k čoraz viac progresívnejším, alebo len sekundárnym, silne stochastickým či dokonca úplne kontingentným procesom, ktorý nie je riadený žiadnymi špecificky biologickými zákonmi či „pravidlami“, nemá žiadnu jednoznačne vyčleniteľnú a zreteľnú líniu od menej progresívnych organizmov k čoraz viac progresívnejším a ak by sa mal zopakovať pri výrazne nezmenených reprodukčných podmienkach, tak by určite prebiehal úplne inak, s úplne inými priebežnými výsledkami. Vychádzajúc z pomerne početnej vzorky domácej, ako aj zahraničnej evolučno-biologickej literatúry napokon konštatujeme, že bližšie k pravde sa zdajú byť zástancovia prvého stanoviska, považujúci biologickú evolúciu za stredne usmernený proces s vlastnými štruktúrnymi prvkami, dynamickými zákonmi a čoraz progresívnejšími „jednotkami“, ktorý však pri neexistencii vedomého usmerňovania nie je až tak silne usmerňovaný ako po ňom nasledujúci sociálny vývojový proces s jemu vlastnými prvkami, zákonmi či „pravidlami“.Download/View: burgan12b.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.