E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Myšlenkové potenciály šabatu v hospodářské pospolitosti (2012)


Author: D. Kučera

Email: dusan.kucera@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The study discusses the importance and meaning of the Jewish Shabbat for economic society, which loses consciousness of belonging of human being with the world and nature. Intellectual potential of the Sabbath offers one of the essential recovering bases for the alienation of human natural life and work. The philosophical search for the meaning of work and free time can found its answer in the Judaic framework concept of the meaning of human activities, regular rest and time value. Shabbat contains a message for the perception of the world as a valuable space for life and responsible work with prospective of past, present and future.


Abstract (czech):

Studie pojednává o významu a smyslu židovského šabatu pro hospodářskou společnost, která ztrácí vědomí sounáležitosti člověka se světem a přírodou. Myšlenkový potenciál šabatu nabízí jedno z podstatných ozdravných východisek pro odcizení člověka a jeho práce. Filozofické hledání smyslu práce a volného času nachází odpověď v rámcovém pojetí smyslu lidské činnosti, pravidelného odpočinku a hodnoty času. Šabat obsahuje poselství pro vnímání světa jako hodnotného prostoru pro život a odpovědnou práci s perspektivou minulosti, přítomnosti a budoucnosti.Download/View: kucera12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.