E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Plagiát – selhání jednotlivce či přirozený produkt systému? (2012)


Author: E. Hurych

Email: hurych@vspj.cz

Affiliation: College of Polytechnics Jihlava, Czech Republic

Address:
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
58601 Jihlava
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

This article is devoted to the topic of plagiaries, especially connected with scientific research. The question about the roots of this negative phenomenon in the contemporary society is asked within it. The purposes are connected with personal ambitions of a concrete person and his/her moral qualities undoubtedly. However, the author argues that the complex of factors, which arise from the social conditions, influence occurrence of plagiarism. Some of the social factors even support its appearance. The key message of the text is based on the idea that the conception of research and its evaluation should support meaningful writing and try to decrease formalism in this field. Then plagiarism would be rejected not just de jure but also de facto.


Abstract (czech):

Článek je věnován tématu plagiátorství, zejména v oblasti vědeckého výzkumu. Vznáší otázku, jaké jsou kořeny tohoto negativního jevu. Příčiny mohou být v ambicích každého jedince a souvisejí s jeho morálními kvalitami. Kromě toho autor však hovoří o komplexu faktorů, které vyrůstají ze sociálního prostředí a ovlivňují výskyt plagiátorství v současné společnosti. Některé z těchto faktorů jej přímo podporují. Hlavní myšlenkou textu je, že systém hodnocení vědeckého výzkumu by měl dbát o smysluplnost textů a snížení formalismu. Pak by plagiátorství nebylo odmítáno pouze de iure, ale také de facto.Download/View: hurych12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.