E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Společné dobro – realita, nebo fikce? (2012)


Author: M. Loužek

Email: louzek@post.cz

Affiliation: Department of Sociology, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic

Address:
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In spite of the widespread use of the term “the common good”, there was a remarkable dissension among the ancient and medieval thinkers about its specific content. Sometimes, the common good was regarded as the good of the individuals involved or as the good of the community as a whole. As soon as political philosophy started to be based on more individualist foundations, the common good, as a concept, retreated into the shadow. The common good should have two properties: it is good and, moreover, it is common. However, good is not an inner quality per se but it is the subjective judgement of man. It depends on our judgement whether we consider an action or a situation to be good or bad. The basic characteristic of every judgement is its subjectivity. Subjectivity in the concept of good is the main problem of the common good. The common good can only be common, if it is a goal, which is shared by all the reasonable players inside the political community. If the common good were to be the goal regulating political considerations and the source of loyalty to the community, it would have to be shared by everyone. However, that is extremely difficult to guarantee in practice. There is no neutral voting mechanism that would decide on what the common good is. The common good is too vague a concept to be useful in political theory and in practical politics. The public interest must be judged particularly and locally, always with regard to the specific times and places. That which forms a general interest or “the common good” does not stem from philosophical theory but from practice. Although the common good can be useful in political as well as church rhetoric, it has little or no scientific meaning.


Abstract (czech):

Přes rozšířené používání pojmu společné dobro byla mezi antickými a středověkými mysliteli pozoruhodná nejednota o jeho konkrétním obsahu. Někdy bylo společné dobro chápáno jako dobro zúčastněných jednotlivců, jindy jako dobro společenství jako celku. Jakmile politická filozofie začala být stavěna na individualističtějších základech, společné dobro jako pojem ustoupilo do pozadí. Společné dobro by mělo mít dvě vlastnosti: jde o dobro a navíc společné. Dobro však není vnitřní kvalita o sobě, nýbrž subjektivní hodnocení člověka. Zda považujeme určité jednání či situaci za dobré či špatné, záleží na našem hodnocení. Základní vlastností každého hodnocení je jeho subjektivita. Subjektivita v pojetí dobra je hlavním problémem společného dobra. Společné dobro může být společné pouze, když jde o cíl, který je sdílený všemi rozumnými aktéry uvnitř politického společenství. Má-li společné dobro být cílem regulujícím politické úvahy a zdrojem loajality ke společenství, muselo by být všemi sdíleno. To však v praxi je nesmírně obtížné zaručit. Neutrální hlasovací mechanismus, který by rozhodl, co je společné dobro, neexistuje. Společné dobro je příliš vágní pojetí, aby bylo užitečné v politické teorii a praktické politice. Veřejný zájem musí být posuzován partikulárně a lokálně, vždy s ohledem na zvláštní doby a místa. Co vytváří obecný zájem či „společné dobro“, nevyplývá z filozofické teorie, ale praxe. Ačkoli společné dobro může být užitečné v politické i církevní rétorice, jeho vědecký smysl je omezený, nebo dokonce nulový.Download/View: louzek12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.