E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Likertovo škálování (2012)


Author: A. Rod

Email: rod.ales@seznam.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

Science and scientific work are in accordance with generally accepted axiom considered as something that generates scientific discoveries, and by that positively moves a human civilization forward. However, a fundamental attribute of wide groups of “phenomenon” creates barriers for scientific discoveries – this attribute is immeasurability. Especially in the social sciences, immeasurability is associated with the absence of hard data, which intensively limits the range of methods that could be applied in the scientific work. Nevertheless, there is a method that aims to eliminate this deficit and, while using the method correctly (i.e. with respect to its general principles), one can quantify the variables seem to be immeasurable at first glance. This method is called scaling. The text of this paper discusses the approach of methodology and philosophy of science to immeasurable factors and quantifies their potential through one-dimensional method called the Likert scaling. The paper is devoted to the description of the method; analyzes its pros and cons, and gives detailed instructions for its application. In conclusion, the answer to the question whether it makes sense for scientists to spend time with learning new methods (such as scaling), while we can say that for scientists, educated in a specific field, studying generates high opportunity cost? To answer this question: we can safely say that studying new methods is not time-wasting, because the opportunity cost is always the cost associated with “the second best option" while having perfect information about alternatives. And, without knowledge about these new methods studied, we can never say that the method we are using is the best one.


Abstract (czech):

Věda a vědecká práce jsou dle obecně přijatého axiomu považovány za něco, co generuje vědecké objevy, a tím pozitivně posouvá lidskou civilizaci směrem dopředu. Vědeckým objevům v určitých oblastech však vytváří bariéry základní vlastnost široké skupiny jevů – neměřitelnost. Zejména ve společenských vědách je neměřitelnost jevu spojena s absencí tzv. tvrdých dat, která omezuje okruh metod, jež by mohly být aplikovány v cestě za vědeckým objevem. Existuje však metoda, která si klade za cíl eliminovat tento deficit a s jejíž pomocí lze, pří dodržování zásad správného použití, kvantifikovat proměnné, které se zdají být na první pohled neměřitelné. Tato metoda se nazývá škálování. Text příspěvku pojednává o přístupu filozofie a metodologie vědy k neměřitelným faktorům a jejich potenciální kvantifikaci pomocí jednorozměrné šalovací metody nazvané Likertovo škálování. Stať paperu se věnuje popisu této metody, analýze jejích kladů a záporů a detailnímu návodu na její aplikaci. V závěru je zodpovězena otázka, zda má pro vědce smysl věnovat čas studiu nových metod (např. právě škálování), když toto pro vědce vzdělaného v určitém oboru generuje velmi vysoké náklady obětované příležitosti? Studium nových metod smysl rozhodně má, neboť obětovaná příležitost je dle výkladu středního proudu v ekonomii označována jako „druhá nejlepší varianta“ za podmínky dokonalé informovanosti o dostupných alternativách. Bez uspokojivé znalosti studovaných nových metod však nemůžeme označit doposud aplikovanou metodu za nejvhodnější – to je hlavní argument podporující studium nových metod.Download/View: rod12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.