E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Člověk mezi vůlí a determinismem (2012)


Author: T. Sigmund

Email: sigmund@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

For human action the relation between the voluntary and involuntary moment, freedom and given facts is important. In my article I would like to deal with the relationship between the voluntary and involuntary moment in P. Ricoeur´s trilogy Philosophy of the Will (primarily in its first part). Ricoeur shows the interconnection of both these moments in three phases of action: decision, act, content. If the involuntary moment prevails over the voluntary, man gives in to evil. Man´s aim should be the good: control of the involuntary moment by the voluntary and relationship to another man. Problematic nature of the world´s division into good and evil is shown in F. Nietzsche´s considerations interpreted by P. Kouba. For Nietzsche good and evil are ambiguous and interconnected. His point of view interpreted by P. Kouba shows man left on his own, without support in clearly divided world. I´ll try to interpret Ricoeur´s conception of voluntary and involuntary moment and show to what extent the Nietzsche´s critique can be applied on it. At the end I´ll describe the alternative to morality and relativism offered by P. Kouba in his interpretation of Nietzsche.


Abstract (czech):

Pro lidské jednání je důležitý vztah volního a nevolního momentu, svobody a danosti. Ve své práci bych se chtěl zabývat vztahem volního a nevolního momentu v trilogii P. Ricoeura Filosofie vůle (především v jejím prvním dílu). Ricoeur ukazuje odkázanost a propojenost obou momentů ve třech fázích jednání, jimiž je rozhodování, čin a souhlas. Pokud nevolní moment převládne nad volním, propadá člověk zlu. Cílem člověka by mělo být dobro: ovládnutí nevolního momentu vůlí a vztah k druhému člověku. Problematičnost rozdělení světa na dobro a zlo ukazují úvahy F. Nietzscheho v interpretaci P. Kouby. Pro Nietzscheho jsou dobro a zlo nejednoznačné a provázané. Jeho pohled interpretovaný P. Koubou nám ukazuje člověka zcela odkázaného na sebe sama, bez opory v jasném rozdělení světa. Pokusím se důkladněji vyložit Ricoeurův popis volního a nevolního momentu a ukázat, zda a nakolik na něj lze uplatnit Nietzscheho kritiku. Závěrem přiblížím alternativu vůči morálce na jedné straně a relativismu na druhé, kterou ve své interpretaci Nietzscheho nabízí P. Kouba.Download/View: sigmund12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.