E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Nereálné předpoklady ekonomie hlavního proudu jako podmínka matematizace ekonomie (2012)


Author: L. Pfeifer

Email: l.pfeifer@seznam.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The article deals with the comparison of assumptions of austrian and mainstream economics school with a focus on their realism and consequences. The main attention is paid to differences in perception of the role and method of obtaining information. Assumptions of mainstream economics are based on the comparison identified as intentionally unrealistic, therefore, to fit mathematical models. The text also analysed the effects of mathematization economics, especially in the context of its use for prediction of economic development.


Abstract (czech):

Článek se zabývá komparací předpokladů rakouské školy a ekonomie hlavního proudu se zaměřením na jejich realističnost a důsledky plynoucími z odlišnosti těchto předpokladů. Hlavní pozornost je věnována rozdílnému chápání role a způsobu získávání informací. Předpoklady ekonomie hlavního proudu jsou na základě uvedené argumentace označeny za záměrně nereálné proto, aby vyhovovaly matematickým modelům. Dále jsou analyzovány dopady matematizace ekonomie, zejména v kontextu jejího využití pro predikce ekonomického vývoje.Download/View: pfeifer12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.