E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Kognitivní pohled na umělou inteligenci (2012)


Author: O. Vadinský

Email: ondrej.vadinsky@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Mind

Language: language


Abstract (english):

My essay is inspired by reading of MARC DE MEY’s Cognitive paradigm. I characterize his position as, what I call, a cognitive view. Further I characterize SEARLE’S concept of strong artificial intelligence. It is the creation of strong AI, that I consider to be the main goal for the field of artificial intelligence to strive for. I try to find out in which ways could a cognitive view be applied in our endeavour to create strong AI. These ways consist primarily of modelling of world representations, of plurality of such models capable of joining into some kind of unity, and of such a combination of stratified model of perception with actions that would create implicit and later also explicit knowledge.


Abstract (czech):

Tato má esej vychází z četby knihy Marca de Meye Kognitivní paradigma. Na základě jeho výkladu kognitivního paradigmatu charakterizuji kognitivní pohled, který de Mey zastává. Dále stručně charakterizuji Searlovo pojetí silné umělé inteligence, které vidím jako hlavní cíl, o jehož dosažení by disciplína umělé inteligence měla usilovat. Konečně pak zkoumám, jakým způsobem by se dala vytyčená kognitivní pozice uplatnit při snaze o vytvoření silné umělé inteligence. Průniky, které zde vidím, spočívají především v samotném modelování reprezentací světa, v mnohosti takových modelů schopných spojit se do jednotného celku a v propojení stratifikovaného modelu vnímání s akcemi, jež vede k vytvoření nejprve implicitní a posléze i explicitní podoby znalostí.Download/View: vadinsky12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.