E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Základní struktura stoické metafyziky (2012)


Author: M. Vacura

Email: vacuram@vse.cz

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Intention to examine metaphysics of stoic philosophical schools faces number of obstacles. Metaphysics was attractive to the most ancient of stoics, i.e. Zenon, Chrysippus and Cleanthes whose philosophical works were lost and none of them survived until now. Their philosophical teaching is available to us only via secondary sources whose authors are usually very hostile to stoic philosophy. The teachings of these authors also differentiated in some aspects and philosophy of the stoic school itself underwent some development and changes that are difficult to interpret on the basis of secondary sources only. Being aware of these difficulties we try to provide an overview of the fundamental structure of stoic metaphysics developed in the most ancient stage of stoic thought while paying attention to the most problematic questions. We start our analysis with the concept of body and reconstruction of three-level stoic metaphysics and the most universal stoic category „something“. Then we proceed with active and passive principles of body and relevant parts of the stoic metaphysical system.


Abstract (czech):

Záměr zkoumat metafyziku stoické filosofické školy naráží na řadu problémů. Předně se metafyzikou zabývali zejména nejstarší stoičtí filosofové, především Zénón, Chrýsippos a Kleanthés, ovšem bohužel právě od nich se plně nedochoval žádný spis a tak o jejich filosofických postojích získáváme informace z druhotných zdrojů, jejichž autoři měli často ke stoické filosofii odmítavý postoj. Zároveň se názory těchto myslitelů v určitých bodech rozcházely a stoická filosofie sama procházela vývojem a proměnami, které zprostředkovány jen druhotnými zdroji působí značné interpretační potíže. Přes tyto obtíže se v tomto textu pokoušíme podat přehled základní struktury stoické metafyziky, tak jak se v tomto nejstarším období zformovala, přičemž poukazujeme na některé problémové či sporné otázky. Východiskem je pro naši analýzu pojem tělesa, od něhož docházíme k rekonstrukci třístupňové stoické metafyziky a nejuniverzálnější kategorie „něco“. Následně se věnujeme činnému a trpnému principu tělesnosti a od nich se odvíjejícího metafyzického systému.Download/View: vacura12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.