E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Model české demokracie a demokratický řád (2012)


Author: L. Bernat

Email: xberl14@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

This paper deals with the modeling described democracy as a political system. David Held offers general models of democracy that belong appropriate societies and traditions. As the democratic system of Czech Republic is specific, this paper tries to synthesize Held’s model to depict contemporary Czech democracy. The model combines both the attributes of constitutionality in its formal form, and a real political behavior. Then it tries to find out the position of democracy in social order by means of Hayek’s point view.


Abstract (czech):

Stať se zabývá modelováním demokracie jakožto popisu politického systému; David Held je jedním z autorů, který nabízí obecné modely demokracie, jež náleží příslušným společnostem a jejich tradicím. Jelikož má Česká republika specifický demokratický systém, pokouší se tato stať za pomoci syntetizace Heldových modelů co nejvýstižněji popsat současnou českou demokracii. Model kombinuje znaky ústavnosti v jejich formální podobě a reálné politické chování. Následně se snaží nalézt pozici demokracie ve společenském řádu za pomoci Hayekova pohledu na tuto tematiku.Download/View: bernat12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.