E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Občanská společnost z pohledu pluralisty (2013)


Author: M. Loužek

Email: louzek@post.cz

Affiliation: Department of Sociology, Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic

Address:
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The paper aims to put the civil society in the context of political philosophy and to explain it from a pluralistic perspective. The first part discusses the classical concept of the civil society. The second part examines the civil society during and after the era of Communism. The third part analyses the dispute between corporativism and pluralism. The fourth part distinguishes between political power and influence. The fifth part highlights the roles of political parties. The sixth part points out the suspicious nature of universal moral claims.


Abstract (czech):

Cílem stati je zasadit občanskou společnost do kontextu politické filozofie a vysvětlit ji z pluralistického pohledu. První část diskutuje klasické pojetí občanské společnosti. Druhá část zkoumá občanskou společnost v době komunismu a po něm. Třetí část analyzuje spor mezi korporativismem a pluralismem. Čtvrtá část odlišuje politickou moc a vliv. Pátá část vyzdvihuje roli politických stran. Šestá část upozorňuje na podezřelost univerzálních mravních nároků.Download/View: louzek13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.