E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Kritické zamyšlení nad metodou zkoumání rakouské školy (2013)


Author: Z. Pikhart

Email: Zdenek.Pikhart@mfcr.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The article deals with a critical analysis of the main methods of examining the Austrian school of economics. First, attention is paid to methodological individualism and subjectivism and potential problems that are associated with their fully consistent application. It is explained illegitimacy critique of mainstream economics by Austrian school in terms of praxeological law. The last chapter is devoted to criticism of the axiomatic understanding of rationality as a necessary precondition for methodological individualism and praxeology.


Abstract (czech):

Článek se zabývá kritickým rozborem hlavních metod zkoumání rakouské ekonomické školy. Nejprve je pozornost věnována metodologickému individualismu a subjektivismu a možných problémů, které jsou spojeny s jejich plně konzistentním uplatňováním. Dále je vysvětlena neoprávněnost kritiky ekonomie hlavního proudu rakouskou školou z hlediska praxeologického zákona. Poslední kapitola se věnuje kritice axiomatického chápání racionality jakožto nutného předpokladu pro metodologický individualismus a praxeologii.Download/View: pikhart13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.