E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Hayekova teorie lidské mysli (2013)


Author: P. Potužák

Email: pavel.potuzak@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Mind

Language: language


Abstract (english):

This article explores Hayek’s theory of human mind that was introduced in one of his most difficult books Sensory Order. The first part raises the question of the fundamental relationship between the outside world and the picture created about this world by our mind. The next section investigates essential tools and assumptions in Hayek’s theory, especially the semi-permanent map created by our neural system and the model as the representation of the outside world within this map. The core part of this article outlines the most important answers implied by Hayek’s theory. The last parts briefly mention possible extensions of this theory that might be applied in the philosophy of science, mainly in the distinction between natural sciences and social sciences. The final section explores implications of Hayek’s theory of mind in specific parts of the economic theory.


Abstract (czech):

Tento článek se zabývá Hayekovou teorií mysli, kterou představil ve svém pravděpodobně nejobtížnějším díle Sensory Order. První část nastoluje fundamentální otázku o vztahu vnějšího světa a obrazu, který si o tomto světě vytváří naše mysl. Následuje zkoumání základních nástrojů a předpokladů, na kterých Hayek svou teorii vystavěl. Jádrová část se pokouší nastínit hlavní odpovědi, které z Hayekovy teorie mysli plynou. Závěrečné části poté stručně rozšiřují možné využití tohoto díla ve filosofii vědy, v rozdílném chápání přírodních a společenských věd, v pojetí svobodné vůle i v aplikaci na konkrétní oblasti ekonomie, ke kterým Hayek nejvíce přispěl.Download/View: potuzak13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.