E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Od polovzdělanosti k nevzdělanosti (2013)


Author: V. Kyprý

Email: vkvk1@volny.cz

Affiliation: Independent researcher, Prague, Czech Republic

Address:
(send mail to the address of the publisher,
we will deliver it to the author)
Katedra filosofie
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Miscellany

Language: language


Abstract (english):

This article – review – „From semi-education till non-education“ – deals with K. P. Liessmann´s book „Theory of non-education“; in the track of it, it thinks over and thinks to the end questions as follows: 1. What is the former founding and aiming relation to the idea of education? 2. What is the present (founding out of it and aiming against it) relation to the idea of education? 3. What is the founding and aiming contra-idea of the contemporary „education“? 4. What is the founding and aiming contra-idea of „education“ in contemporary „educational institutions“ (especially in schools as „educational institutions“)? 5. What is the essential foundation of the founding and aiming contra-idea of the contemporary „education“ (i. e. also: what is the essential foundation of the founding and aiming contra-idea of „education“ in contemporary „educational institutions“, i. e. also in schools as „educational institutions“)? – This article – review – „From semi-education till non-education“ –, dealing with K. P. Liessmann´s book „Theory of non-education“ and (in the track of it) thinking over and thinking to the end those questions, adds an appendix concerning the structure of the contemporary educational system; according to it, the structure of the contemporary educational system consists in (higher) schools-factories and (lower) school-sewers as well as in an association of (higher) schools-factories and (lower) schools-sewers, i. e. in the association by a sliding limit, namely by a limit sliding only upwards, not downwards.


Abstract (czech):

Tato stať – recenze – „Od polovzdělanosti k nevzdělanosti“ – se zabývá knihou K. P. Liessmanna „Teorie nevzdělanosti“; v jejích stopách promýšlí a domýšlí tyto otázky: 1. Jaký je dřívější zakládající a zacilující vztah k ideji vzdělanosti? 2. Jaký je nynější vztah k ideji vzdělanosti, zakládající se mimo ni a zacilující se proti ní? 3. Jaká je zakládající a zacilující antiidea dnešního „vzdělávání“? 4. Jaká je zakládající a zacilující antiidea „vzdělávání“ v dnešních „vzdělávacích institucích“, zvláště pak ve školách jako „vzdělávacích institucích“? 5. Jaký je bytný základ zakládající a zacilující antiideje dnešního „vzdělávání“ (tj. i jaký je bytný základ zakládající a zacilující antiideje „vzdělávání“ v dnešních „vzdělávacích institucích“, tj. i ve školách jako „vzdělávacích institucích“)? – Tato recenzní stať – „Od polovzdělanosti k nevzdělanosti“, zabývajíc se knihou K. P. Liessmanna „Teorie nevzdělanosti“ a v jejích stopách promýšlejíc a domýšlejíc ony otázky, dodává dodatek o struktuře dnešního školství, dle nějž struktura dnešního školství tkví v rozdělení na vyšší školy – továrny a nižší školy – stoky i v propojení vyšších škol – továren a nižších škol – stok posuvnou hranicí, tj. hranicí posuvnou pouze směrem nahoru, nikoli ovšem směrem dolů.Download/View: kypry13b.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.