E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Základní struktura Plótínovy metafyziky (2013)


Author: M. Vacura

Email: vacuram@vse.cz

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Plotinus’ philosophy is exceptionally systematic, however its enormous complexity makes understanding and evaluation difficult. Presented study focuses on exploring fundamental structure of architecture of Plotinus’ metaphysics, based on contemporary interpretative commentaries and studies. Taking hierarchical ordering of analyzed metaphysical system as starting point we proceed by analyzing character of each of metaphysical levels and its relation to other components of Plotinus’ system.


Abstract (czech):

Plótínovo filosofické dílo je mimořádně systematické, nicméně jeho značný rozsah a složitost znesnadňuje celkové pochopení a výklad. V předkládané studii se pokoušíme prozkoumat základní strukturu celé Plótínovy metafyzické stavby, v souladu s nejnovějšími interpretačními poznatky. Východiskem je hierarchické uspořádání celého systému, přičemž ve výkladu postupujeme po metafyzických úrovních a snažíme se charakterizovat jak jejich vlastní povahu, tak vztah k ostatním součástem Plótínova systému.Download/View: vacura13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.