E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Vzájemný vliv vědecko-technického pokroku a kvality společenského zřízení (2013)


Author: V. Štípek

Email: stipek.vladimir@gmail.com

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The paper deals with the reciprocal influence of the quality of social structure and scientific and technical progress. Different human societies (from antique times to modern times) possess sophisticated technology and effective use of them could result in technological, scientific and industrial revolution, but it did not happen. I advocate the hypothesis that philosophical bases of specific society are crucial for exploiting of known technologies. The arguments for my hypothesis are illustrated by examples from history. It shows that only a social revolution could allow the beginning of technical and scientific revolution. I also mention arguments based on current and future technologies.


Abstract (czech):

Článek se věnuje vzájemnému vlivu kvality společenského zřízení a vědecko-technického pokroku. Je zřejmé, že různé společnosti (od starověku po novověk) měly k dispozici sofistikované technologie, jejichž efektivní využití mohlo vyústit v technologickou, vědeckou a výrobní revoluci. Hypotézou, kterou se snažím obhájit, je, že filozofická východiska dané společnosti ovlivňovala možnost využít známé technologie. Argumenty pro obhajobu hypotézy dokládám příklady z historie, které ukazují, že teprve společenská revoluce mohla umožnit revoluci technickou a vědeckou. Zmiňuji argumenty, které se týkají současných i budoucích technologií.Download/View: stipek13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.