E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Inštitúcie a organizácie vo filozofii a etike - historické inštitucionálne metamorfózy fundamentov (2013)


Author: R. Geffert

Email: richard.geffert@upjs.sk

Affiliation: Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovak Republic

Address:
Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Fakulta verejnej správy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Popradská 66
04132 Košice
Slovak Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

This paper deals with the definition background of the terms institution and organization within the optics of philosophical and ethical tools of the study of developmental specifications of axiological systems theory and practices. The main aim of this paper is theoretical determination of these terms for the sake of their correct application in the field of philosophy and ethics where those terms are often changed and identified. Institution is understood as ethical, thus practical fundament of existence of the man as an individual but also as all the society with the focus on its axiological determination being its substance. In historical continuum, the metamorphoses of evaluative and institutional fundaments of Western civilization function are noticed through its dominant historic-axiological systems: Ancient Greece, Christianity and modern political ideologies in the logic of mutual comparison.


Abstract (czech):

Príspevok rieši definičný rámec pojmov inštitúcia a organizácia v optike filozofických a etických nástrojov štúdia vývinových špecifík teórie a praxe axiologických systémov. Hlavným cieľom je teoretické určenie týchto pojmov v záujme ich korektnej aplikácie v oblasti filozofie a etiky, kde často dochádza k ich zámene, alebo stotožňovaniu. Inštitúciu chápe ako etický, a teda aj praktický fundament existencie človeka ako indivídua, ale aj celej spoločnosti, s dôrazom na jej axiologické vymedzenie, ktoré je jej podstatou. V historickom kontinuu si všíma metamorfózy hodnotových, a inštitucionálnych základov fungovania západnej civilizácie, cez jej dominantné dejinno-axiologické systémy: Staroveké Grécko, kresťanstvo a moderné politické ideológie v logike vzájomnej komparácie.Download/View: geffert13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.