E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Post keynesiánská makroekonomická metodologie a její odlišnosti od hlavního proudu ekonomie (2013)


Author: J. Štekláč

Email: xstej71@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The pressure on the orthodox mainstream economic theories has increased in hand to hand with application of non-orthodox economic policies during the recently started economic crisis. Thus, after a couple of decades, the economic science once again opens the door for new theories, methodologies and paradigms. This study has three main objectives. The first aim is a general summarization of the cornerstones of the post Keynesian economic methodology. The second aim is a clear demarcation of this heterogeneous theory and neoclassical methodology with ambition to completely alternate this old methodology. And finally, the third aim is to analyze the post Keynesian macroeconomic methodology architecture including its primary scientific method. It is particularly related to the criticism of absence of realism in the neoclassical economy.


Abstract (czech):

Během nedávno započaté hospodářské krize se paralelně s aplikací netradičních hospodářských politik zvýšil tlak na potlačení ortodoxních ekonomických teorií hlavního proudu a po několika desetiletích se v ekonomii znovu otevírá prostor pro nové teorie, metodologie, paradigmata. Cíle této práce jsou tři. Cílem prvním je obecná sumarizace základních východisek post keynesiánské ekonomické metodologie. Cílem druhým je pak jasné vymezení této heterogenní teorie vůči neoklasické metodologii s ambicí zcela od základů alternovat tuto starou metodologii. A konečně cílem třetím je analýza architektury post keynesiánské makroekonomické metodologie včetně její primární metody zkoumání. Ta je spojena zejména s kritikou absence realismu v neoklasické ekonomii.Download/View: steklac13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.