E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Homo economicus – překonaný předpoklad? (2013)


Author: J. Melzochová

Email: melzochova@gmail.com

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The neoclassical approximation of human behavior is contained in the assumptions of model of homo economicus. Work corresponds negatively to the question whether the neoclassical concept is obsolete. Criterion for overcome model it considers poor predictive ability of the model and its replacement by an alternative concept. The work is focused only on the adjustment of assumptions of the model involves shifting acting agent closer to reality and it does not deal with the rejection of the model based only on the evidence of real action that does not match the assumptions of the model. It deals with the theory of bounded rationality, the results of behavioral experiments and Becker extended utility function. The following it explains why subjects with ineffective behaviors survive in the market, and because of the lack of evolutionary pressure. I conclude that the model of homo economicus is not an outdated model, since it allows enlargement, leading to higher-quality predictions of human behavior.


Abstract (czech):

Neoklasická aproximace lidského jednání je obsahem předpokladů modelu homo economicus. Práce odpovídá negativně na otázku, zda je neoklasický koncept překonaný. Za kritérium pro překonanost je pokládána nekvalitní predikční schopnost modelu a jeho nahrazení alternativním konceptem. Práce je zaměřena pouze na úpravu předpokladů modelu člověka ekonomického posunující jednání agenta blíže k realitě a nezaobírá se odmítnutím modelu založeným pouze na důkazech o reálném jednání, které se neshoduje s předpoklady modelu. Článek se zabývá teorií omezené racionality, výsledky behaviorálních experimentů a Beckerovou rozšířenou užitkovou funkcí. Dále je vysvětleno, proč na trhu přežívají subjekty i s neefektivními vzorci chování, a to z důvodu nedostatečného evolučního tlaku. Je dosaženo závěru, že model homo economicus není překonaným modelem, neboť dovoluje rozšíření předpokladů vedoucí ke kvalitnějším předpovědím lidského jednání.Download/View: melzochova13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.