E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Prečo nie je možné vylepšiť, ale len definitívne nahradiť a prekonať človeka (2014)


Author: R. Burgan

Email: robbyburgan@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia

Address:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In the first part of this paper I discuss the most important ideas of Coenen et al. study about human enhacement (2009), which was very recently elaborated for European Parliament. In the second part I define human essence and human nature as such, emphasizing that human essence is not biological but psycho-socio-cultural and human nature not only bio-psycho-socio-cultural but at the same time physical, chemical and geological. Finally, in the third part I very briefly describe the conditions, under which our human or social form of motion of matter will be definitely substituted by more perfect and „moral“ supersocial form of motion.


Abstract (czech):

V prvej časti tohto príspevku diskutujem o hlavných myšlienkach Coenenovej et al. štúdie (2009) o ľudskom zdokonaľovaní, ktorá bola nedávno vypracovaná pre Európsky parlament, v druhej časti definujem ľudskú podstatu a prirodzenosť ako takú, zdôrazňujúc, že ľudská podstata nie je biologická, ale sociálno-kultúrna, a ľudská prirodzenosť nielen bio-psycho-socio-kultúrna, ale súčasne aj fyzikálna, chemická a geologická. V tretej časti nakoniec veľmi stručne opisujem podmienky, za ktorých bude naša ľudská alebo sociálna forma pohybu hmoty definitívne vystriedaná dokonalejšou a „morálnejšou“ nadsociálnou formou pohybu.Download/View: burgan14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.