E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Vliv filosofického myšlení na rozvoj společnosti ve starověku a středověku (2014)


Author: P. Procházka

Email: xprop35@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The article`s goal is to compare impacts of philosophy on progress of society and economy with regard to influence of religion. Influence of philosophy is studied on historical development of society in antiquity and medieval age. It was the period of time, which was influenced by religion changes the most, which leaded to different development of society depending on free hand. This assumption is showed on development of ancient Greece, classic China, the Arab world and medieval catholic Europe. Those regions proceeded periods of economic prosperity and decline depending on ability of philosophy to resisted religion interventionism. In addition, on Europe history is pointed out the way how ancient knowledge was passing the history through particular regions which put emphasis on human development.


Abstract (czech):

Práce si klade za cíl porovnat vliv filosofického učení na pokrok společnosti a hospodářství s ohledem na vliv náboženství. Vliv filosofie je studován na historickém vývoji společnosti ve starověku a středověku. Jde o období, které bylo nejvíc ovlivněno náboženskými změnami, které vedly k různému společenskému vývoji v závislosti na volnosti v rozhodování. Tato teze je postupně doložena na vývoji antického Řecka, starověké Číny, arabského světa a středověké katolické Evropy. Tyto regiony procházely obdobími hospodářského vzestupu a úpadku podle toho, nakolik se filosofii dařilo držet odstup od náboženských zásahů. Na vývoji Evropy je zároveň poukázáno na fakt, jakým způsobem znalosti antiky procházely dějinami přes jednotlivé regiony, které kladou důraz na rozvoj člověka.Download/View: prochazka14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.