E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Věda v 21. století: dynamický kognitivní systém (2014)


Author: M. Chalupská

Email: chalupsk@kfi.zcu.cz

Affiliation: Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Czech Republic

Address:
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The article deals with the transformation of approaches to the formation of scientific knowledge. The traditional epistemology of science based on the method of induction or deduction represents an abstract formally-logical structured and atemporal construct. In the light of the comprehensively-systemic approach this construct is opposed to the attempt to envisage science as a dynamic cognitive system. The comprehensively-systemic approach is defended in the article because it is able to embrace the indisputable social and historical dimension of science while recognizing the psychological abilities of individuals or more precisely groups. Scholarly teamwork is absolutely necessary in terms of the increasing complexity of science which is not captured by the normal static formal models.


Abstract (czech):

Studie se zabývá proměnou přístupu k vytváření vědeckých poznatků. Tradiční epistemologie vědy založená na metodě indukce či dedukce představuje abstraktní formálně-logicky strukturovaný a atemporální konstrukt. Ve světle komplexně-systémového přístupu se však tento konstrukt jeví jako nepřátelský vůči snaze pojímat vědu jako dynamický kognitivní systém. Ve studii je hájen právě komplexně-systémový přístup, neboť je schopen obsáhnout nezpochybnitelný sociální a historický rozměr vědy a stejně tak psychologické schopnosti jednotlivců, respektive skupin. Týmová spolupráce je z hlediska stále se zvyšující komplexity vědy zcela nezbytná a běžné statické formální modely vědy nejsou schopny tyto její aspekty reflektovat.Download/View: chalupska14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.