E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

O společenských vědách bez identity (2014)


Author: K. Fleissner

Email: k.fleissner@centrum.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

This essay aims to discuss the concept of identity in critical perspective and in a wider context of the demarcation problem in social science. Following the famous paper Beyond „Identity“ (Brubaker, Cooper: 2000) I submit the question whether the “identity“ is still usefull and suited as an analytical tool in social science. I pay attention to the origin of the concept of identity and I compare its essentialist, constructivist and deconstructivist approaches that represent various attitudes to social reality, to knowledge (episteme/doxa) and to relation between science and nonscience. I reflect critically all these three approaches and I argue for replacement of the concept of identity but also for more (auto)critical perception in respect of used research tools and of researchers themselves.


Abstract (czech):

Předkládaná esej se snaží představit koncept identity v kritické perspektivě a v širším kontextu problému demarkace v sociálních vědách. V souladu se známou statí Beyond „Identity“ (Brubaker, Cooper) si pokládám otázku, zda je koncept identity nadále užitečný a vhodný coby analytický nástroj ve společenských vědách. Pozornost věnuji jak samotnému zanesení konceptu na pole sociálních věd, tak i srovnání a zhodnocení esencialistického, konstruktivistického a dekonstruktivistického pojetí, přičemž tyto tři způsoby uchopení daného pojmu vnímám zároveň jako reprezentace různých postojů k sociální realitě, k možnosti skutečného poznání (episteme/doxa) a ke vztahu vědeckého a nevědeckého pole. Kriticky reflektuji všechna tři pojetí a argumentuji ve prospěch nahrazení konceptu identity, avšak také ve prospěch posílení (auto)kritického vnímání ve spojitosti k užívaným vědeckým konceptům a nástrojům, jakožto i k vědcům samotným.Download/View: fleissner14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.